یکشنبه, 05 خرداد 1398
تمدید دفترچه کارشناسی
دوشنبه, 07 شهریور 1390 ساعت 15:16

كارشناسان رسمي محترم با در دست داشتن مدارك ذيل و طبق برنامه زمانبندي مي توانند جهت تمديد اعتبار دفترچه به واحد صدور پروانه و دفترچه مرکز مراجعه نمايند:

 


1- کد ملي (الزامي است)

 

2- مفاصا حساب مالياتي

 

3- ابطال تمبر دفترچه به مبلغ يک ميليون ريال (مجتمع قضائي خانواده 2 واقع در ميدان ونك)

 

4- پرداخت هزينه تمديد دفترچه به شماره حساب سيبا بانك ملي 0105497656005 ( ارائه اصل و كپي فيش)

 

5- رشته هاي کارشناسي حسابداري ـ تصادفات ـ راه و ساختمان ـ امور ثبتي ـ خط و امضاء مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال و

بقيه رشته ها پانصدهزارریال


6- تكميل فرم تمديد كارشناسان (آدرس دقيق و كد پستي الزامي است)

 

7- تكميل و ارائه فرم عملكرد (تاريخ كارشناسي دقت شود)

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????