ثبت نام جهت تشکیل یا عضویت در مراکز مشاوره خانواده

مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه ، در اجرای ماده 40 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن ماه 1393 و ماده 10 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ‌نسبت به جذب اختصاصی بدون آزمون از بین قضات بازنشسته، اعضای هیأت علمی دانشگاه و مشاوران خانواده فعال در دادگستریها در صورت نداشتن رابطه استخدامی که واجد شرایط مندرج در آگهی مربوطه باشند  به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه های روانشناختی، مددکاری اجتماعی ، مشاوره حقوقی-مذهبی  و  «مجوز تأسیس مرکزمشاوره خانواده» به تعداد مراکز مورد نیاز که شرح آن در پیوست درج گردیده برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام به عمل می‌آورد.
آگهی پذیرش متقاضیان (معاف از آزمون) تأسیس و عضویت در مراکز مشاوره خانواده در نشانی http://moshavere.23055.ir منتشر شده است.

روابط عمومی مركز امور مشاوران،
وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه

تصاویر برگزیده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA