چهارمحال و بختیاری

نام نام خانوادگی نام پدر استان حوزه قضایی نمره کل نتیجه
افشین حبیبی داش قاپو اسمعیل اردبيل اردبيل 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی رضوان پور محمد اردبيل اردبيل 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
یاسر نریمانی مردان سخاوت اردبيل اردبيل 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نعیمه اران عالم اله اردبيل اردبيل 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میربهرام اصغریان سیدبیگلو سیدابابیل اردبيل اردبيل 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
کیافر فرهادی اجیرلو حمداله اردبيل اردبيل 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جمال بهادر رحیم اردبيل اردبيل 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن بابایی محرم اردبيل اردبيل 53.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
بهنام آرزومند عزیز اردبيل اصلاندوز 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیامک طوری گیگلو قنبر اردبيل اصلاندوز 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
اصغر حاجی خانی گبلو صاحبعلی اردبيل پارس آباد 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی علی ‍‍پور حاجی بابا اردبيل پارس آباد 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا اسحق زاده هاشم اردبيل خلخال 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صادق پیکری کوجنق اللهشکر اردبيل مشکين شهر 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سعید قلی خانی قربان اردبيل مشکين شهر 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حامد عباسی مهدی اصفهان اصفهان 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی اکبر یاوری حسین اصفهان اصفهان 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد خلیلی فردبروجنی احمد اصفهان اصفهان 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
روح الله سلطانی احمد اصفهان اصفهان 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین ابراهیمی بوئینی محمدرضا اصفهان اصفهان 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهنام بهادرانیان محمدرضا اصفهان اصفهان 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید خنجری فرد اکبر اصفهان اصفهان 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
تاجماه رستمی یوسف اصفهان اصفهان 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رحیم شجاعی ابری علی اصفهان اصفهان 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی قاسمی رمضان اصفهان اصفهان 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید امینی محمود اصفهان اصفهان 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمود رحمانی عبدالغفار اصفهان اصفهان 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
هاجر جوادی سبدانی عباس اصفهان اصفهان 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهسا سادات میر لوح سید جلال اصفهان اصفهان 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سهیلا امینی محمود اصفهان اصفهان 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا مجاهدی غلامرضا اصفهان اصفهان 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نرگس نوری زاده ناصر اصفهان اصفهان 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سلمان ابوطالبی اصفهانی حسین اصفهان اصفهان 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهرام آقالر حسن اصفهان اصفهان 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرهاد بنایی سیف اله اصفهان اصفهان 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیر حسین اسفندیاری اصغر اصفهان اصفهان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم امیری برزو اصفهان اصفهان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد حق شناس جزی حسین اصفهان اصفهان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیربهادر عامری هوشنگ اصفهان اصفهان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسماعیل کیقبادی فر محمود اصفهان اصفهان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن خوانساری محمدعلی اصفهان اصفهان 47.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد اسماعیلی علی اصفهان اصفهان 46.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید سعید پرور سید مصطفی اصفهان اصفهان 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهدی یاریان حبیب اصفهان اصفهان 44.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ساناز خواجه شرف آبادی حمید اصفهان اصفهان 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سولماز حامد ایمان اردشیر اصفهان اصفهان 43.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مائده سادات موسوی سیدمرتضی اصفهان اصفهان 43.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سارا سادات شجاعی سید یوسف اصفهان اصفهان 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
الهام زازعان آدرمنابادی رضا اصفهان اصفهان 41.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ساجده شاکری علی اکبر اصفهان اصفهان 41.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
میثم مطلبی فشارکی علی اصفهان اصفهان 41.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سهیل نیک افکار رضا اصفهان اصفهان 41.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
رضا برادران اصفهانی حسن اصفهان اصفهان 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه قاسمی دشتچی محمد اصفهان اصفهان 40.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سعید جلیلی محمد اصفهان خميني شهر 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی ایاز نیاز علی اصفهان خميني شهر 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
معصومه دائی دهاقانی مرتضی اصفهان دهاقان 50.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عبدالله موسوی حمزه اصفهان سميرم 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
وحید امیدی ایرج اصفهان سميرم 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسن هادیان جزی احمد اصفهان شاهين شهر 60.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی کریمیان راوندی اسمعیل اصفهان كاشان 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
افسانه جوکار کاشی جهانگیر اصفهان كاشان 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عباس مسلمی محمدحسین اصفهان گلپايگان 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احسان ایزدی علی اصفهان مباركه 50.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجتبی چوپان قربانعلی اصفهان میمه 51.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ایمان فروغی سعید اصفهان نايين 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نرگس داودوند فرد حیدرقلی اصفهان نجف آباد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرضیه محمودیان نجف ابادی فتح الله اصفهان نجف آباد 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدرضا نیک خیز سعید اصفهان نجف آباد 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علی قاسمی بادی حسین اصفهان نطنز 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رفیع اسلامی خفری محمد اصفهان نطنز 52.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهران توده خرمن احمد البرز ساوجبلاق 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمود زارع کار فخراله البرز ساوجبلاق 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهزاد فیروز فلاح صفرعلی البرز ساوجبلاق 54.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عبدالوحيد مهدوي آسيابر سعدي البرز ساوجبلاق 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احد جهانديده سليمان البرز فردیس 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم محمد خانی صفر علی البرز فردیس 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی کمالی مقدم غلامعلی البرز فردیس 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مژگان سوری بهروز البرز فردیس 46.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سهیلا لطفی نژاد محمد علی البرز فردیس 42.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین بازگیر ولی البرز فردیس 41.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه سادات پرپینچی سیدموسی البرز کرج 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احسان خالقی حشمت اله البرز کرج 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سمیرا عبدلی آجوربندی حسینعلی البرز کرج 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ازاده خزایی عباس البرز کرج 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید قدیری عباداله البرز کرج 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مژده بیات حسن البرز کرج 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نسرین محمدی یونس البرز کرج 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن خلن محمدی ابوالفضل البرز کرج 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا قلیچ خانی بیرامعلی البرز کرج 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم نادری فرد مهدی البرز کرج 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فیروز جواندل جانانلو ابراهیم البرز کرج 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهتاب خدادادی قاسم البرز کرج 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید رضا موسوی سید سلیمان البرز کرج 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن نوروزی محمدتقی البرز کرج 41.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهری محمدی حیدر البرز کرج 40.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
داود نیک نهال محسن البرز کرج 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مرتضی طاهری بشار ابوالفضل البرز کرج 40.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فرهاد زارعی محمد حسین البرز کرج 39.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
احمد گلشنی شعاع جلیل البرز کرج 39.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
جمیده یزدپور کریم البرز کرج 38.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ناصر خدایارپور غلامرضا البرز کرج 38.56 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
همایون درخشان علی اصغر البرز کرج 38.32 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد حاجی پور حمزه البرز کرج 38.08 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
جلیل روشنی غلامحسین البرز کرج 38.08 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سحر سیفی حمداله البرز نظر آباد 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدباقر علی پور علی البرز نظر آباد 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی پارسامنش اسماعیل البرز نظر آباد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اکبر نور محمدی حسن البرز نظر آباد 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد منصوری نادعلی ايلام ايوان 53.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن نظر زاده علی قلی ايلام آبدانان 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
پيام مرادخاني حسين ايلام آبدانان 51.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مقداد بیگ زاده عبدالحمید ايلام دهلران 49.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
بهراد تنهایی ربعلی آذربايجان شرقي اهر 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
هانيه صمدي بهروز آذربايجان شرقي اهر 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جابر هاشم زاده افدم خانقاه رحیم آذربايجان شرقي آذر شهر 51.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیر چالاک بنه کهل عباس آذربايجان شرقي بستان آباد 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیر حسین تقی نسب عزیز آذربايجان شرقي بستان آباد 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اکبر دیده بان آتاجان حسینعلی آذربايجان شرقي بستان آباد 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی گل دوست باباعلی آذربايجان شرقي بناب 47.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
وحید رضوی محسن آذربايجان شرقي تبريز 60.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ساناز جوان گلزار سیف اله آذربايجان شرقي تبريز 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حجت هجرتی علی آذربايجان شرقي تبريز 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهنام صفی زاده بهمن آذربايجان شرقي تبريز 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حمید پورعلی صدقعلی آذربايجان شرقي تبريز 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا دانشی فرج آذربايجان شرقي تبريز 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ناصر رسول پور اکبر آذربايجان شرقي تبريز 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
توفیق نریمانی حیدر آذربايجان شرقي تبريز 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی حسن زاده خانمیری رسول آذربايجان شرقي تبريز 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن توفیقی کوچه عبدالهدی آذربايجان شرقي تبريز 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین حمیدی نواسر علی آذربايجان شرقي تبريز 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حامد عبدوی حسین آذربايجان شرقي تبريز 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عادل قیاسی قدیر آذربايجان شرقي تبريز 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شهریار کریمیان داش آلتی قوچعلی آذربايجان شرقي تبريز 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
یعقوب یوسف زاده صالح آذربايجان شرقي تبريز 42.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد مهدی تقوی فردود محمد باقر آذربايجان شرقي تبريز 41.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سولماز دهقانی انشاء اله آذربايجان شرقي تبريز 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امين زردوست يوسف آباد علي آذربايجان شرقي تبريز 39.75 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
رقیه زارع فرید جليل آذربايجان شرقي تبريز 39.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علیرضا مرسلی گله بان نادر آذربايجان شرقي تبريز 39.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
اکبر خانی علیقلی آذربايجان شرقي خداآفرین 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
توحید رحیم زاده قربان آذربايجان شرقي خداآفرین 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شجاعت عزیزی سلیم آذربايجان شرقي خداآفرین 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اکبر کامرانی قربان آذربايجان شرقي سراب 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محبوب فرجی صیادعلی آذربايجان شرقي صوفیان 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی محرمی اروجعلی آذربايجان شرقي كليبر 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی فرید محمدی علی آذربايجان شرقي مراغه 60.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صنم صادقی زادعلویان مظفر آذربايجان شرقي مراغه 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فریده فتحی اسماعیل آذربايجان شرقي مراغه 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین نصیری مردانقم نصیر آذربايجان شرقي مراغه 44.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
جبرئیل بهنام دیزجی علی آذربايجان شرقي مرند 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا کاظمی گله بان حسین آذربايجان شرقي مرند 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد ابراهیمی تازه کند بهلول آذربايجان شرقي هشترود 53.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
غلامرضا باقرپور محمدباقر آذربايجان غربي اروميه 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شیرین فروغی صادق آذربايجان غربي اروميه 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رزگار سعدی قادر آذربايجان غربي اروميه 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معراج یوسف زاده علیرضا آذربايجان غربي اروميه 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عبداله صمدیان سنگر اسماعیل آذربايجان غربي اروميه 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
همایون دیبای برده رش هاشم آذربايجان غربي اروميه 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی مناف زاده محمدحسن آذربايجان غربي اروميه 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
باقر قلیزاده آگاه جواد آذربايجان غربي اروميه 49.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
عایشه بی غم عبداله آذربايجان غربي بوكان 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فریبا حسینی سلام آذربايجان غربي بوكان 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیاوش حاجی حاجی حسن عبدالقادر آذربايجان غربي بوكان 47.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
هادی دانشور محمد آذربايجان غربي تكاب 51.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معصومه امین زاده قره ضیاءالدینی محمد آذربايجان غربي چايپاره 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سینا بابازاده اکبر آذربايجان غربي خوي 45.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مریم جباری علی آذربايجان غربي خوي 43.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امید کرمی قوزلو محمد آذربايجان غربي شاهين دژ 50.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شادی غفاری خدر آذربايجان غربي ماكو 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهران عبادی مسعود آذربايجان غربي مهاباد 62.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیاوش طاهریان اسعد آذربايجان غربي مهاباد 48.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین حسین زاده شکر آذربايجان غربي مياندوآب 65.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد جعفری سیروس آذربايجان غربي مياندوآب 62.59 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رامین قهرمانی قجلو صاحبعلی آذربايجان غربي مياندوآب 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
میلاد حسنی شهابی الهویردی آذربايجان غربي نقده 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سمیه مرشد حاجی فیروزی قنبرعلی آذربايجان غربي نقده 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
خسرو پاپری قدیمی محمدرضا بوشهر دشتستان 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معصومه صالحی منش صدرالله بوشهر دير 53.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ابوالفضل مهدی زاده بابا تهران اسلامشهر 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرهاد همتی مرادعلی تهران بهارستان 60.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ثریا میرزایی غیبعلی تهران بهارستان 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی لطفی قره بلاغ عبدالله تهران بهارستان 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حجت رییس میرزایی جمکرانی مجتبی تهران بهارستان 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه اصغرزاده منیق ولی تهران بهارستان 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مسعود اکبری قرینی حسین تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رامین ایران پورنودهی علی تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حمیده جعفری احمد تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم حیدرزاد نشتبانی محرم تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
آرش رستمی کمان حفظ اله تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید رمضان علی اکبر تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرتضی عظیمی الموتی ابوطالب تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بابک علیارپور حسن کافی اصغر تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهره محمد آبادی حسین تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زینب محمدخانی محمود تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی نیلی علی اکبر تهران تهران 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد بابایی راد علی تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اکبر بخشی حسن تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرهاد داوری نژاد محمدحسن تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین دشتی علی تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
راضیه رسکتی تیمور تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سحر شریفی جمشید تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رقیه صادقی آردی داور تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احمدرضا علی محمدی اقابزرگ تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زینب قربانی کیکاوس تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرشته لکی محمد تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین محمد شاهی مقدم علی اصغر تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد رضا مزینانی محمد علی تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
کیان ملک محمدی محمد یوسف تهران تهران 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مسعود باقریان زینکانلو محمد رضا تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهشيد باوفا عباس تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رویا حاجی میرزا جمال تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی خوارزمی منوچهر تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیرنادر سعادت جاه ناصر تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید علی مدنی سید رضا تهران تهران 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد تقی زاده شکراله تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ربابه کشگولی علی جان تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اردشیر گراوند نورمحمد تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهرنوش مشايي غلامعلى تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا مشیری سیروس تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه نورمحمدی فرد احمد تهران تهران 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی ابراهیم زاده نریمان تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرشته اسدپورقوناققران فیروز تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین امینی ابوالفضل تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد رضا بیات غلامرضا تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فهیمه سادات تهوری سید اسماعیل تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جواد حمامی مرند داود تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زینب خداویران حیدر تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
کاظم دولتخواهی حمید تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسن رشیدی رسول تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سمیه فاضلی سیروس تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمود فلاحتي نژاد محمد تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرضیه ماستری فراهانی اصغر تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرتضی محمدی کلان خانش تهران تهران 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید بایسته تاباق نوروز محمد تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی برادری علی تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مینا تقی زاده شهیدی تقی تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احسان جلال پور ایرج تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
تورج زند ضربعلی تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا سلیمی بحری رحیم تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه شاعفی محمد تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی صیاد قدرت اله تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی عنبرستانی علی تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احمد مظفری خسروی فیض اله تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ابوالفضل مهران فر اصغر تهران تهران 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
آرمین استادهاشمی جعفر تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
منیره امیری اصغر تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
وحید حسن زاده یداله تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرزانه رازقندی احمد تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
یحیی رحمتی اوزانی رضا تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهران کریمی راد رسول تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عاطفه کلوانی قربانعلی تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نوید هاشمی نهندر محمد تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سعید همت آزاد تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حديث هنرور حسين تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهسا یگانه منش حسین تهران تهران 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
منصور اصغری بیله بیله سوار علی قنبر تهران تهران 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
پدرام فلاحی مجد علی تهران تهران 47.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امیر شامحمدی امین الله تهران تهران 46.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه فلاحتی شهاب الدینی علی تهران تهران 46.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حامد کولیوند هادی تهران تهران 46.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
شیما رجبی علیرضا تهران تهران 46.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید حامد شاه حسینی نوری سید حسن تهران تهران 46.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
میثم محمدی مطلع جعفر تهران تهران 46.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
یزدان ملکشاهی جواد تهران تهران 46.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حجت ثابت پور حسن تهران تهران 46.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امیر جعفری هدایت اله تهران تهران 46.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مریم علیخانی سیروس تهران تهران 46.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد فرامرزی ولی تهران تهران 46.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد اهوارکی علی تهران تهران 46.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مریم شایگانی نهاد محمد رضا تهران تهران 46.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
صدیق صفری امام قلی تهران تهران 46.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن اکبری آهنگر محمدجواد تهران تهران 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امیرحسین بیانلو قاسم تهران تهران 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سیدمحمدحسام مرتضوی فارسانی سیدقباد تهران تهران 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حمیدرضا برادران ابراهیمی محمدرضا تهران تهران 45.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا دهستانی رضا تهران تهران 45.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سجاد مظفری زاده فریدون تهران تهران 45.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
نهال زندیان بهزاد تهران تهران 45.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه سیف محمدسعید تهران تهران 45.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ناهید شهبازی علی تهران تهران 45.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن محمدزاده تهمتن هاشم تهران تهران 45.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مصطفی وطن خواه تربه بر مختار تهران تهران 45.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
نوید سبزعلی رسول تهران تهران 45.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سپیده صالحی فرهود تهران تهران 45.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدعلی نوراللهی ابوالفضل تهران تهران 45.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امین بیاتی ریزی عزیزالله تهران تهران 44.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علیرضا توکلی نیا منصور تهران تهران 44.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سعید اجتنابی حسین تهران تهران 44.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه حاجی خانی محمدعلی تهران تهران 44.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهسا محمدی علی تهران تهران 44.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
پرستو محمدی میریعقوب تهران تهران 44.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سارا اسلامی احمد تهران تهران 44.51 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مریم ترکی شکرالله تهران تهران 44.51 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
هانیه حسین داود تهران تهران 44.51 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زینب مقیسه ابوالفضل تهران تهران 44.51 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
شیلا احمدی داود تهران تهران 44.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین جمالی قمی علی تهران تهران 44.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محبوبه مرادیان جزی مصطفی تهران تهران 44.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
نسیم احمدی رجبعلی تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه بلوکی کورنده فرهاد تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا حسنی پور علی اصغر تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
نازنین حیدری شهریار تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زینب زارع عباس تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
عصمت شاهمرادی جعفر تهران تهران 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
رامین قربانی الیاس تهران رباط كريم 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی خدابنده لو رضا تهران رباط كريم 52.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فرزانه فیروزی داود تهران ري 50 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شهرام ملكان حكمت الله تهران شهريار 63.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیر پایکار صفر تهران شهريار 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیرحسین عطالو خداپناه تهران شهريار 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسماعیل رضایی ابراهیم تهران قرچك 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نرگس مقدسی سعید تهران قرچك 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن افشارنسب حسن تهران ملارد 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سعید طهماسوند نظرعلی تهران ورامين 53.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
لیلا قاسمی ملک محمد تهران ورامين 50 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی احمدی میرقائد عبده چهارمحال بختياري اردل 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صمد بخشی پور قدرت چهارمحال بختياري بروجن 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عباس ملک محمدی فرادنبه علی چهارمحال بختياري بروجن 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی کابلی بروجنی یدالله چهارمحال بختياري بروجن 50.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
طیبه اسماعیلی درکه حسینعلی چهارمحال بختياري خان میرزا 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی فتاحی میلاسی جمال چهارمحال بختياري خان میرزا 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نرگس قاسمیان نافچی عبدالعلی چهارمحال بختياري شهركرد 50.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ساناز غلامی دهکردی امیر حسین چهارمحال بختياري شهركرد 50.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید محمودی اصل علی رضا چهارمحال بختياري فلارد 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سجاد منصوریان خواجه لنگی اسکندر چهارمحال بختياري فلارد 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسماعیل حسنی ساطحی اردشیر چهارمحال بختياري لردگان 64.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید مجتبی هاشمی سید حمید خراسان جنوبي بيرجند 42.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سعید رضوانی علی اکبر خراسان رضوي بردسكن 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید نجفی علی خراسان رضوي بردسكن 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم بابائی جوزقانی نور محمد خراسان رضوي تايباد 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جعفر عارفی زاده غلامحسین خراسان رضوي تربت حيدريه 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سمانه دلیرپور محمد امین خراسان رضوي تربت حيدريه 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا سادات عظیم سید محمد خراسان رضوي سبزوار 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین شهابی راد رجبعلی خراسان رضوي سبزوار 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین شعبان پور مقدم قنبر علی خراسان رضوي سبزوار 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ملیحه ایشم علی خراسان رضوي صالح آباد 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احسان حصاری حسن خراسان رضوي فیروزه 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدمهدی میرهادی سیدحسن خراسان رضوي فیروزه 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مسلم دربان آستان کاظم خراسان رضوي قوچان 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زیبا شیر آرام حکیم خراسان رضوي قوچان 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه غلامحسینی فیلابی علی اصغر خراسان رضوي قوچان 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
عصمت راعی عباس خراسان رضوي كاشمر 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شیما علی نیا فیض آبادی حسین خراسان رضوي كاشمر 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سمیه مومنی غلامحسن خراسان رضوي كاشمر 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه علیجانی مهدی خراسان رضوي كاشمر 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سمیه ابراهیمی داود خراسان رضوي كاشمر 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سجاد جعفرپور لاین قربان خراسان رضوي كلات 51.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ندا هنرمند محمد حسین خراسان رضوي مشهد 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه اشراقی عیدمحمد خراسان رضوي مشهد 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ربابه اصل محمدی عبدالرضا خراسان رضوي مشهد 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مژده کهدوئی حسین خراسان رضوي مشهد 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید مسعود موسوی سید علی اکبر خراسان رضوي مشهد 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نيره ابراهيم زاده برات خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی روستا رمضان خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رویا صداقت شریفی حسن خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی غافی علی رضا خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نصیر کرمانی پرویز خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امین منتخبی حسن خراسان رضوي مشهد 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نادیا جهان پور حبیب اله خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
روشنک حسینی مقدم محمد خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه روستایی حسن خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی زاده محمد عباس خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد شریفی ارشد گل محمد خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهرداد شفیقی مقدم علی خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد کشاورز عباس علی خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نوشین وثوق مهدی خراسان رضوي مشهد 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمود اسدی علی محمد خراسان رضوي مشهد 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد مهدی حاجی ملک اصفهانی کاظم خراسان رضوي مشهد 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
آتنا عابدین حسن خراسان رضوي مشهد 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدجواد رحیمی علیرضا خراسان رضوي مشهد 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی قاسمی غلامحسین خراسان رضوي مشهد 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نیما قدیرزاده ناصر خراسان رضوي مشهد 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد رضا واسعی بمرود حسنعلی خراسان رضوي مشهد 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
آتنا خدایاری جیوان عادل خراسان رضوي مشهد 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین جعفری زاده محمد رضا خراسان رضوي مشهد 41.89 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
وحید قانعی رضایی مقدم احمد خراسان رضوي مشهد 41.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سیدمحمدصادق موسوی فقیه سیدمحمدحسن خراسان رضوي مشهد 41.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد دلشاد مهدی خراسان رضوي مشهد 41.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا جزائی محمد ابراهیم خراسان رضوي مشهد 40.94 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه عرفانيان دشتبان عجول رمضان خراسان رضوي مشهد 40.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ملیحه مقدس علی خراسان رضوي مشهد 40.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید علی رضا مولوی نیشابوری سیدعلی خراسان رضوي مشهد 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فرحناز امیری شادمهری علی اکبر خراسان رضوي مشهد 40.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ندا خاکسار جلیل خراسان رضوي مشهد 39.75 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علي شيرغلامي جواد خراسان رضوي مشهد 39.75 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد نظری نیا حسنعلی خراسان رضوي مشهد 39.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سیدحسن حسینی سیدمحمدتقی خراسان رضوي نیشابور 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا انصاری عرب عبداله خراسان رضوي نیشابور 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه صباغ اف حسين خراسان رضوي نیشابور 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عزت خورشاهي محمد خراسان رضوي نیشابور 40.94 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدرضا ملک پور علی اکبر خوزستان اهواز 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا افشون پور سامر خوزستان بهبهان 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی پورصفری کریم خوزستان دزفول 63.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عباس مرادی پرویز خوزستان دزفول 60.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدعلی بیگدلی شاملو مرتضی خوزستان دزفول 37.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
بیت اله حسنی محمود زنجان ابهر 36.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
الهام حیدری سهراب زنجان زنجان 54.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه بیگلو عیسی زنجان زنجان 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
کریم غلامی محمدعلی زنجان زنجان 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
شهین دارابی پناه منصور زنجان زنجان 46.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
یاسر کاظمی محمدحسین سمنان شاهرود 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا حسین پور ربیع اله سمنان شاهرود 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سمانه رامه مرتضی علی سمنان گرمسار 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن اسماعيلي قدرت اله سمنان گرمسار 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محدثه دهقانی محمد تقی فارس آباده 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی رییسی اسمی خان فارس آباده 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهروز زارع خفری علی فارس بیضا 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجتبی شیبانی علی اکبر فارس خرامه 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسن اسلامی خرمی اسماعیل فارس خرم بید 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سکینه افژولند عیسی فارس داراب 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
دانیال خسروی بازعلی فارس رستم 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حمیده بهمنی بهلولی هادی فارس شيراز 62.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم جمشیدی غلامعلی فارس شيراز 62.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احمد حسینی جمعه فارس شيراز 62.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سعید احمدی اسلام لو هوشنگ فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فریبا حسینی سید حسین فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرشاد حیدری فرهاد فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ایرج شهوندی صیاد فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید محمد علی زاده عادل فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ساناز کشاورزی ابراهیم فارس شيراز 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ابراهیم استقلال بهروز فارس شيراز 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد ایزدی بیت اله فارس شيراز 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد امین آغازی علی آقا فارس شيراز 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن بندی سعدی حسین فارس شيراز 61.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید مصطفی سعیدی سید سعید فارس شيراز 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
نجمه فتحی خداکرم فارس شيراز 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ساره مددی جابری حیدر فارس شيراز 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید محمد محسن بیژن پور سید عبدالحسین فارس شيراز 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه بانشی جابر فارس شيراز 49.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مصطفی فروتن نسب محمد فارس شيراز 49.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
کریم زارع پناه صمد فارس شيراز 49.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن فلاح زاده محمود فارس شيراز 49.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
هادی شریف زاده اسفندیار فارس شيراز 48.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
احمد احمدی علی فارس فراشبند 51.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مجید حاتمی مسیح فارس فسا 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ایمان صمیمی علی فارس فيروز آباد 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین امینی شمس علی فارس كازرون 63.78 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا شجاعی ابراهیم فارس كازرون 63.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
همت اله انصاری محمدزمان فارس كازرون 63.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد خواجه قلی فارس كازرون 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ابوذر شیبانی بابر فارس كازرون 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهنام کاظمی حسن فارس كازرون 49.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مسعود اکبری کیکاوس فارس كازرون 46.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهسا احدی فر رضا فارس كازرون 42.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ایوب هاشمی تار محمد فارس کوار 63.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا رنجبر عوض فارس لارستان 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
الهام شفیعی عباداله فارس مرودشت 63.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ایمان بهارلو علی حسین فارس ممسنی 63.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
پریسا طاهرخانی شعبانعلی قزوين تاكستان 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رسول رحمانی عزیز قزوين تاكستان 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا نژادمحمدباقردانسفاني علي قزوين رامند 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی حسین چگینی حسن قزوين قزوين 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهسا حاجی فتحعلیها محمد قزوين قزوين 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی نصرالهی علی قزوين قزوين 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میترا یارکه سلخوری قربانعلی قزوين قزوين 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد افشارمقدم زنجانی لطفعلی قزوين قزوين 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین اولادی سیف اله قزوين قزوين 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم رستمی محمدعلی قزوين قزوين 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
خدیجه کرمعلی زیارانی رحمت اله قزوين قزوين 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ساناز سديد پرويز قزوين قزوين 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ناصر قلی پور جم جردی محمد قزوين قزوين 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حمیده سیدی اسحق قزوين قزوين 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سولماز اسدی پور علی قزوين قزوين 35 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید امجد حسینی علوی سید علی قم قم 43.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدجواد حسینی عباس قم قم 43.08 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدمعین غیبی عبداله قم قم 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه فتاحی وانانی کمال الدین قم قم 41.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حسین شکری ابراهیم كردستان سقز 60.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسماعیل مروتی ابوبکر كردستان سقز 36.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا خالقي زاده محمد رضا كردستان سنندج 50 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میلاد کاوه علیرضا كردستان قروه 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سجاد خالدیان خسرو كردستان قروه 39.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه زارع منصوری فرد حسین كرمان بردسير 36.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه کمالی رضا كرمان جيرفت 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهناز پارسا مطلق مهدی كرمان جيرفت 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سميه شهدادي ساردو احمد كرمان جيرفت 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
دانیال خوزستانی ابوالفتح كرمان جيرفت 51.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم روزخوش محمد كرمان جيرفت 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حدیث جلالی خلیل آبادی حسن كرمان رفسنجان 51.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی ستوده نیا کرانی ضرغام كرمان سيرجان 60.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیما مدنی سید عنایت الله كرمان سيرجان 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد پور مهر تیمور كرمان سيرجان 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سولماز آژ اکبر كرمان سيرجان 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید محمد امیری سید اصغر كرمان كرمان 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهتاب مهدوی راد علی اصغر كرمان كرمان 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا گلستانی یدالله كرمان كرمان 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضوان نگارستانی محمد رضا كرمان كرمان 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ویدا زارع فوسکی حمید كرمان كرمان 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا شمسی پور هنکی محمدرضا كرمان كرمان 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین زنگی آبادی محمد علی كرمان كرمان 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نازنین خیاط زاده محمد كرمان كرمان 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدحسین مصلحی رضا كرمان كرمان 54.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
تکتم سلطانی نژاد ابراهیم كرمان كرمان 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی منظری توکلی خداکرم كرمان كرمان 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معین دباغیان محمدحسن كرمان كرمان 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
کیمیا کاکوئی نژاد امیر كرمان كرمان 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
یوسف شمسی گوشکی غلامرضا كرمان كرمان 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
كتايون كياسروش علي كرمان كرمان 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صابر فکوری کرامت كرمان كرمان 53.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدیه قجری عباس كرمان كرمان 53.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا فارسی نژاد محمود كرمان كرمان 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرتضي اسحاقي مسکوني لطف خدا كرمان كرمان 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی شاهدادی حسین كرمان كرمان 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهناز صانعی هوشنگ كرمان كرمان 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه عابد عصار محمدحسین كرمان كرمان 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهاره کریمدادی شمس آباد حسین كرمان كرمان 52.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا جهانشاهی حسین كرمان كرمان 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سروش دهقانی سیروس كرمان كرمان 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمود بهروز محمد كهكيلويه و بويراحمد بویر احمد - یاسوج 47.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سید سامر معصومی سید صفدر كهكيلويه و بويراحمد بویر احمد - یاسوج 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
میلاد بازپور فتح نعمت اله كهكيلويه و بويراحمد بویر احمد - یاسوج 45.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهرداد بخشائی آزاد كهكيلويه و بويراحمد چرام 50.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا علیزاده آرند طهماسب كهكيلويه و بويراحمد کهکیلویه - دهدشت 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدامیرعباس دانشمند سیدیداله كهكيلويه و بويراحمد کهکیلویه - دهدشت 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه حسینی کوهستانی میرعبدالله گلستان آزاد شهر 51.65 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سارا علی زاده اردبیلی علی اکبر گلستان آزاد شهر 50.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیده فاطمه بنی هاشمی سید محمد گلستان كردكوي 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا وزیری مظاهر گلستان گالیکش 35.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
زهرا جافرنوده حبيب گلستان گرگان 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ملیحه سادات حجازی سید قاسم گلستان گرگان 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
افشان مداح محمدکاظم گلستان گرگان 54.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
هاجر ابراهیمی اوزینه حسن گلستان گرگان 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سحر سراوانی موسی گلستان گرگان 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نیما کاویانی علی اکبر گلستان گرگان 42.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علیرضا رضا شاطری رمضان گلستان گرگان 40.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد شیخ ویسی داود گلستان گرگان 39.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علی قاضی حجت گلستان گرگان 38.32 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
ابوافضل فخرانی احمد گلستان گرگان 37.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سودابه شعبانی غلامرضا گلستان گنبد كاووس 56.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
بهزاد زمانی آزاد گلستان گنبد كاووس 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ساناز جرجانی سلیمان گلستان گنبد كاووس 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم رستمی مسلم گلستان گنبد كاووس 54.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا باصبر محمدرضا گلستان گنبد كاووس 53.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه نجفی گودرز گلستان گنبد كاووس 53.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه بیانی محمدتقی گلستان گنبد كاووس 35.94 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
رقیه سدیدی ابراهیم گلستان مينو دشت 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمدرضا جعفری لفوت احمد گيلان آستانه اشرفيه 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
خدیجه حسینی سیف اله گيلان بندرانزلي 47.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهشید گلشنی حسن کیاده ابوالقاسم گيلان بندرانزلي 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علی رضا جمالی تطفی حبیب گيلان رشت 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرزاد شیرزاد چناری کرم گيلان رشت 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا پورخوش سعادت سعید گيلان رشت 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن داودی بیرق حیدرقلی گيلان رشت 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهیار قلیزاده دافچاهی بهمن گيلان رشت 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد نعیمی اکبر ساسان گيلان رشت 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد انصاری گیلانی احمد گيلان رشت 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مرضیه پورعلی دوگاهه جبار گيلان رشت 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه عالم زاده حجت اله گيلان رشت 56.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عذرا جوادی احمد گيلان رشت 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عباس زبردست ناوه نور العرشی رجبعلی گيلان رشت 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عبداله رئیسی علی اصغر گيلان رشت 45.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مجتبی هادیزاده میشامندانی حسین گيلان رشت 37.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن باباخانی گلنکش حسین گيلان رشت 36.18 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مرضیه صنایع شجر رمضان گيلان رشت 35 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدجواد محمدرضائی قاسمآبادیان ابراهیم گيلان رود سر 52.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه اسماعیلی علیرضا گيلان رود سر 51.41 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سعید جوادی رضا گيلان صومعه سرا 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میلاد فیض بخش زبردست محمد گيلان صومعه سرا 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محبوبه برادران نصیری ایوب گيلان صومعه سرا 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسین خواجوی عباس گيلان صومعه سرا 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نفيسه روشن عليرضا لرستان اليگودرز 53.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احمد عسگریان نادی ثانی لرستان اليگودرز 53.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اکرم حبیبی محمدرضا لرستان بروجرد 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه مرادي محمدحسن لرستان بروجرد 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عاطفه جعفری امیدعلی لرستان خرم آباد 37.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علی شوکتی میر هاشم لرستان خرم آباد 37.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
وحید جهانگیری محمدحسین لرستان دلفان 56.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم لیریایی دشت علی لرستان دورود 40.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فروزان شرفي مصطفي لرستان سلسله 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مانیا حسنوند علی داده لرستان سلسله 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صادق کوشکی حسین قلی لرستان كوهدشت 39.75 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
خاطره فلاح علی اکبر مازندران آمل 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهرداد اکبری حسن مازندران آمل 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نعمت اله هادی زاده محمد مازندران آمل 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حامد علی پور تهمتن محمدتقی مازندران بابل 59.98 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدهادی میرمحمدنژاد سیدحسن مازندران بابل 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی حبیب نیارمی مسلم مازندران بابل 44.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مهناز امامی ایوکی حسن مازندران بابلسر 62.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسن صادقی فیروزچائی عبدالجبار مازندران بابلسر 60.21 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صالح نجف پور عمران مازندران بابلسر 39.27 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علی اکبر حیدری گرجی حسین مازندران بهشهر 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محسن صائب صفر مازندران تنكابن 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جواد رستگارجویباری حسینعلی مازندران جويبار 57.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
خدیجه بهرامی دونچالی ابراهیم مازندران جويبار 44.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فرامرز علی زاده اسماعیل مازندران چمستان 54.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عباس پهلوان انوشیروان مازندران چمستان 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حمیدرضا نائیجیان منصور مازندران چمستان 47.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
روح اله گیلانی عین اله مازندران دابودشت 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدحامد حسینیان سیدحمید مازندران ساري 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عادله رضایی جواد مازندران ساري 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رقیه میرزایی پرویز مازندران ساري 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدحسن نورانی سیدقاسم مازندران ساري 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ظفر نیک نژاد اکبر مازندران ساري 54.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا قربانی المشیری علیرضا مازندران ساري 40.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سیدجواد سیدی تاجی سیدحسن مازندران ساري 39.03 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمدباقر اصغری آقامشهدی فخرالدین مازندران ساري 38.56 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
عصمت علی گل تبار آهنگر باباعلی مازندران ساري 35.7 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
امینه بهزاد کلائی فضل اله مازندران ساري 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مرتضی خانلرزاده اطاقسرا علیرضا مازندران ساري 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مائده درویش متولی رمضان مازندران ساري 35.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سحر نیک قلب ماسوله محمد هادی مازندران عباس آباد 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میلاد رحمانی مهلبانی ابوالحسن مازندران فريدون كنار 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مانی دهقانیان حسن مازندران قائم شهر 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم اسدزاده سنگرودی رمضانعلی مازندران قائم شهر 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علی مهری متانکلائی حسینعلی مازندران قائم شهر 57.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نازنین قبادی نعمت مازندران قائم شهر 56.64 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معصومه اولادپور محمد مازندران قائم شهر 55.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
گوهر اعظمی علی ابادی فریدن مازندران قائم شهر 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید آذرگشب عیسی مازندران قائم شهر 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
صادق یوسفی هردورودی محمدرضا مازندران قائم شهر 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جلال صمدی عین اله مازندران قائم شهر 35.94 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فرزاد شوبی شیرزاد مازندران گتاب 62.59 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جمال جمالی کمال مازندران محمود آباد 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نوید میردارکرمی علینقی مازندران مرزن آباد 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا قربانی پور محمد مازندران نشتا 39.51 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سوسن خوی سوچلمائی پرویز مازندران نكا 59.74 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا اب روش نبی مازندران نكا 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علیرضا بنگر علی اکبر مازندران نور 62.12 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
علي رضوانيان ابراهيم مازندران نور 61.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسماعیل حسنی ذوالفقار مازندران نوشهر 54.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی قاسمی فریدون مركزي اراك 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حامد محمدی مجتبی مركزي اراك 59.5 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
قاسم خدادادی اصغر مركزي اراك 59.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
معصومه حسن زاده محمود مركزي اراك 58.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا هاشمی علیداد مركزي اراك 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مریم آزادپویا حسین مركزي اراك 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محسن حبیبی شعبانعلی مركزي اراك 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محمد قمشلوئی شراهی قربان مركزي اراك 57.83 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مسعود حسنعلی محمدحسین مركزي اراك 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه خزاعی فر حسین مركزي اراك 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رضا عراقیه فراهانی محمدابراهیم مركزي اراك 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
الهه طاهری حسن مركزي اراك 38.56 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
مسعود بستاک عبد العلی مركزي اراك 35.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
علیرضا غلامحسینی غلامحسین مركزي خمين 53.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ایمان قوامی فرد عبدالکریم مركزي ساوه 52.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهدی خانی محمدرحیم مركزي شازند 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مینا رضوانی چادرنشین ورانلو محمدحسین هرمزگان بندرعباس 50.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
عبداله زنگنه اینالو علی جان هرمزگان بندرعباس 50.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امیر عبدالتاجدینی محمدعلی همدان تويسركان 51.88 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
امین سراقی خیرعلی همدان خزل 51.17 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
اسدالله همراهیان ستوده قربان حسین همدان سردرود 40.94 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
جواد سلطانی نصرت اله همدان كبودر اهنگ 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
پوریا سهرابی نبی همدان نهاوند 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
میثم حاجی بابایی اکبر همدان همدان 59.02 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مصطفی خداویسی حسن همدان همدان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
نرجس کریمی پور غلامعلی همدان همدان 58.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
رحیم حسن کاویار شیرولی همدان همدان 58.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید مسعود موسوی مظفر سید محمود همدان همدان 58.07 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مجید غفاری باقر همدان همدان 57.6 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
یوسف غلامی علی همدان همدان 50.93 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
محمد رضا وجیه مهدی همدان همدان 37.37 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
سیدمحمدعارف معصومی سیدامیر همدان همدان 37.13 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
حامد کیان فر امراله يزد مهريز 50 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ملیحه پورمیرزایی غلامحسین يزد يزد 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
ملک فرهاد ملکوتی غلامعباس يزد يزد 55.69 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید محمد ابوالبقایی سید علی اصغر يزد يزد 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
جلیل پورباقری حسین يزد يزد 55.45 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سیدعلیرضا حسینی پور سیداحمد يزد يزد 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید محسن منصوری طزنجی سید مهدی يزد يزد 55.22 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
زهرا عبداللهی عباسعلی يزد يزد 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فرخنده غفاری صفدر يزد يزد 54.26 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
فاطمه یاوری عباسعلی يزد يزد 53.79 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
محیا موجی محمد رضا يزد يزد 53.55 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
احسان شیبی محمدعلی يزد يزد 53.31 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
مهتاب سلطانی محمد مجید يزد يزد 52.84 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
سید حسین میردهقان اشکذری سید مرتضی يزد يزد 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
حسن نعمتی فخرآباد قدرت اله يزد يزد 52.36 در صورت دارا بودن سایر شرایط قبول است
غلامرضا دهقانی نجم آبادی محمد يزد يزد 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است
فاطمه ولايتي محمدنقي يزد يزد 35.46 در صورت دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک ایثارگری معتبر قبول است