گزارش اقدامات و دستاورد های معاونت برنامه‌ ریزی و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

  • ارتقاء عملکرد و ساختار
  • اقدامات تحولی و بنیادین
  • رویدادها و نشست‌ها
  • اصلاح و ارتقاء نظامات
  • پژوهش و نشر