معرفی مرکز

تاریخچه، اهداف و دست آوردهای مرکز

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از یک سو نهادی با ماموریت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود و علاوه بر متقاضیان خدمات حقوقی، نسبت به عموم مردم و ساختار حکمرانی کشور نیز دارای مسئولیت است. از سوی دیگر به عنوان توسعه دهنده خدمات حقوقی، متولی نظام‌های کارشناسی رسمی، وکالت و مشاوران خانواده بوده و دارای ماموریت‌های تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین، اهداف راهبردی مرکز در سه حوزه کلان «جامعه»، «حاکمیت» و «نظام خدمات حقوقی» قابل تعریف می‌باشد که در شکل 1 ارائه شده‌است. در راستای عمل به تکالیف قانونی و تحقق ماموریت‌های محوله و با توجه به سه حوزه کلان مزبور، اهداف راهبردی مرکز مطابق جدول شماره 1 در نه سطح تعریف شده‌ که مبنای طراحی برنامه‌های عملیاتی مرکز در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت می‌باشد.

اهداف راهبردی مرکز سطح عملکرد حوزه کلان ماموریت

تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان

متقاضیان خدمات حقوقی

جامعه

ارتقای دانش حقوقی مردم

صیانت و پاسداری از حقوق عامه

عموم مردم

تخصصی کردن خدمات حقوقی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی

بازطراحی نظام خدمات حقوقی با رویکرد پیشگیری‌محور و افزایش صلح و سازش

طراحی سازوکارهای کشف مصادیق تضییع حقوق عامه

قوه قضائیه

حاکمیت

همکاری با معاونت حقوق رئیس جمهور در اصلاح قوانین و تهیه لوایح مربوطه

همکاری با وزارت خارجه در پیگیری مسائل حقوقی در سطح بین‌الملل

دولت

همکاری در اصلاح و به‌روز آوری قوانین حوزه خدمات حقوقی

مجلس

تخصصی کردن وکالت

توسعه کسب‌وکارهای نوین حقوقی

ارتقای سطح عملکرد وکلا

نهاد وکالت

نظام خدمات حقوقی

استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی رسمی

ارتقای سطح عملکرد کارشناسان رسمی

نهاد کارشناسی رسمی

ارتقای سطح عملکردی مشاوران خانواده

نهاد مشاوران خانواده