معرفی مرکز

تاریخچه، اهداف و دست آوردهای مرکز

از جمله مباحثی که در شناخت مرکز و محدوده صلاحیت­های آن و همچنین درخصوص ارتباط مرکز با سایر اشخاص حقوقی به خصوص نهادهای دولتی و حاکمیتی از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد، ماهیت مرکز است. در این راستا باید توجه داشت مرکز از دو ساختار مجزا به صورت ملی و همچنین استانی برخوردار است که هریک ویژگی­ها و ساختار متناسب با خود را دارد. از یک سو نهاد ملی مرکز هیچگونه ردیف بودجه دولتی نداشته و با دریافت حق عضویت از سوی اعضای خود به شیوه­ای مشابه بخش خصوصی اداره میشود و از سوی دیگر مسئول و برخی ارکان آن از سوی رئیس قوه قضاییه مشخص یا منصوب شده و وابسته به این قوه می­باشند، در مقابل این مجموعه دارای مراکزی در سطح استانهاست که هیچگونه وابستگی به قوه قضاییه نداشته و به صورت کاملا مستقل در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده که علاوه بر خودکفا بودن مالی این مراکز، مدیران استانی آن­ها نیز توسط اعضای مرکز در سطح استانها انتخاب می­شوند. براین اساس تشکیل نهاد ملی به صورت انتصابی و نهاد یا بخشهای استانی به صورت انتخابی و اداره مرکز بدون وابستگی به بودجه یا امکانات دولتی منجر به وجود دو ماهیت حقوقی مجزا در ساختار یا نهاد ملی مرکز و ساختار یا نهاد استانی آن شده است.

در خصوص نهادهای استانی مرکز از آنجایی که فرایند شکل گیری آنها کاملاً انتخابی و متشکل از خود وکلا یا کارشناسان (که در بخش خصوصی فعالیت دارند) بوده و تمامی بودجه، امکانات، ساختار و... آنها از محل حق عضویت اعضا تأمین و مستقل می­باشند، ماهیت کاملاً خصوصی داشته و باید این مراکز را ذیل نهادهای خصوصی مربوط مورد بررسی قرار داد. اما در خصوص نهاد ملی مرکز با توجه به صلاحیت­ها و نحوه شکل گیری و انتصاب مدیران باید این مرکز را از جمله اشخاص حقوق عمومي محسوب نمود هرچند عدم استفاده از بودجه عمومی یا امکانات دولتی منجر به غیر دولتی دانستن آنها گردد.

 

الف: ماهیت نهاد ملی مرکز

 با توجه به آنچه گفته شد، براي چيستي ماهيت نهاد ملی مرکز بايد به قوانيني نظير قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كه در مقام بيان اقسام و انواع ساز‌مان‌هاي اداري هستند رجوع نمود. با این توضیح که در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در بعد قانونگذاري عادي همه سازمان‌هاي اداري و دولتي و يا به عبارت ديگر كليه قوا و سازمان‌هاي وابسته مكلف شده‌اند در قالب يكی از صوري كه در اين قوانين مورد تصريح واقع شده‌اند قرار بگيرند. صور مزبور به‌موجب مواد (2) الی (5) قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366/06/01) در قالب «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تعریف شده‌اند.

در همين راستا، ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري نیز در تعريفي عام مقرر داشته «کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ... دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.» همه‌ي اين سازمان‌ها جزء اشخاص حقوقي حقوق عمومي هستند كه به نحوي عهده دار خدمات عمومي هستند و مواد (1) الي (4) اين قانون به تعريف هر كدام از اين دستگاه‌ها (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي) پرداخته است.

بنابراین از مجموع اين قوانين اين‌گونه برداشت مي‌شود كه اراده قانونگذار بر اين بوده است كه كليه دستگاه‌ها و نهادهاي حاكم در جمهوري اسلامي ايران در قالب يكي از عناوين وزارتخانه، شركت دولتي، مؤسسه دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي قرار داشته باشند. به نظر مي‌رسد اين امر با هدف اعمال حاكميت قانون و تحت شمول قوانين عام قرار دادن كليه قوا و نهادهاي متصدی امور عمومی و ايجاد نوعي انتظام در اداره امور عمومي ‌باشد.

بنابراین با توجه به مستندات قانوني مذكور، مرکز نيز بايد به يکي از صورت‌هاي مقرر در مواد سابق‌الذکر (وزارتخانه، شركت دولتي و مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي) به رسميت شناخته شود. اما در مورد اين‌که در قالب كدام يك از اين اشکال قرار مي گيرد، بايد گفت بي ترديد مرکز را نمي‌توان در زمرۀ وزارتخانه‌يا شركت‌ دولتي قلمداد كرد. چرا كه مرکز نه تنها ماهيتاً با وزارتخانه‌ها به عنوان يکي از اركان اعمال قوۀ مجريه و شركت‌هاي دولتي به عنوان يك بنگاه اقتصادي متفاوت است، بلکه هيچ‌گونه تطابقي با ضوابط ارائه شده در خصوص وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي در قوانين، نيز ندارد. اما در مورد اينکه مرکز را مي‌توان مؤسسة دولتي يا مؤسسه و نهادهاي عمومي غيردولتي قلمداد كرد، باید گفت مؤسسات دولتي هم در قانون محاسبات عمومي (ماده 3) و هم در قانون مديريت خدمات كشوري (ماده 2) مورد تعريف قرار گرفته‌اند. مطابق مادۀ (3) قانون محاسبات عمومي كشور «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد» ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف این مؤسسات مقرر داشته «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده‌ يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي‌دهد. كليه‌ سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته مي شود»

لذا آنچه در خصوص تعاريف و ضوابط مربوط به شناسايي سازمان‌هاي اداري به عنوان مؤسسه دولتي حائز اهميت مي‌باشد اين است كه قوانين مربوطه با ارائه ضوابط و شاخصه‌هايي برخي سازمان‌هاي دولتي را به عنوان مؤسسه دولتي شناخته‌‌اند. بر این اساس باید دید كه آيا مرکز واجد خصوصيات يك مؤسسه دولتي همان‌گونه كه در مواد مذكور قيد شده است مي‌باشد يا خير. در اين رابطه خصوصيات و ضوابطي كه براي مؤسسات دولتي مقرر شده عبارتند از:

  1. دارا بودن واحد سازماني مشخص و استقلال حقوقي؛
  2. ايجاد به موجب قانون؛
  3. انجام بخشي از وظايف و اموري كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد و يا اداره شدن زير نظر يكي از قواي سه گانه و نداشتن عنوان وزارتخانه.

مرکز را اگرچه مي‌توان واجد ضابطه اول و دوم دانست چرا كه اولاً به لحاظ ماهيت و صلاحيت واجد شخصیت حقوقی مستقل هست و ثانیاً به‌موجب قانون ایجاد شده، لکن درخصوص ضابطه سوم نمي‌توان به صراحت وجود آن را براي این مرکز به رسمیت شناخت. چرا كه در واقع مرکز عهده‌دار وظايف قواي سه‌گانه و يا ساير مراجع قانوني نبوده و زير نظر اين قوا (به نحو سلسله مراتبی) نيز نمي‌باشد. بلكه خود واجد صلاحیت‌های مستقلی است که در آئین‌نامه این مرکز به تفصیل بیان شده است و اگرچه نظیر بسیاری از اشخاص حقوقی تحت نظارت اداری مقامات حاکمیتی می‌باشد، لکن عهده‌دار وظایف ذاتی آن‌ها نبوده و تحت نظارت حاکمیتی و سلسله مراتبی این مقامات نمی‌باشد و بر این اساس نمي‌توان قائل به اين شد كه اين مرکز مؤسسه دولتي محسوب مي‌شود. همچنین تأمین منابع مالي مركز از منابع غيردولتي و عدم پیش بینی هرگونه بودجه‌ای در بودجه عمومي دولت نیز می‌تواند مؤید چنین موضوعی باشد.

حال باید دید که مرکز با توجه به تعاريف مقرر از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، واجد ضوابط و معيارهاي مقرر براي اين مؤسسات مي‌باشد و مي‌توان این مرکز را در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تلقي نمود یا خیر. در اين خصوص قانون محاسبات عمومي در ماده (5)[1] خود و همچنين قانون مديريت خدمات كشوري در ماده (3)[2] خود با تعريف مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به ارائه يكسري ضوابط لازم جهت شناسايي مؤسسات به اين عنوان پرداخته‌اند. اين ضوابط عبارتند از:

  1. دارا بودن واحد سازماني مشخص و استقلال حقوقي؛
  2. ايجاد به موجب قانون و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي؛
  3. تأمين بيش ازپنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي؛
  4. عهده دار بودن انجام وظايف و خدمات عمومي.

 اين شرايط اگرچه چندان از وضوح كافي جهت مشخص نمودن ماهيت سازمان‌هاي اداري و عمومي برخوردار نمي‌باشد. ليكن با نگاهي به وضعيت و نظامات حاكم بر مرکز مي‌توان اين شرايط را در مورد مرکز مزبور مشاهده نمود. در خصوص دارا بودن ضابطه اول و دوم توسط مرکز پيشتر (ضمن بررسی شاخصه‌های مؤسسه دولتی) صحبت شد. براساس ضابطه سوم لازم است بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه اين مؤسسات از طريق منابع غير دولتي تأمين گردد. اين ويژگي را در ارتباط با مرکز می‌توان به رسمیت شناخت. چراکه مطابق ذیل فراز نخست ماده (3) آئین‌نامه مرکز بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود و لذا بیش از 50٪ بودجه سالانه این مرکز از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود.

اما در خصوص ضابطه «عهده دار بودن انجام وظايف و خدمات عمومي» بايد گفت كه به مطابق آئین‌نامه مرکز و شرح وظایف آن، وظايف و صلاحيت‌هاي مرکز در حوزه امور عمومي بوده و نوعاً در زمره خدمات عمومي محسوب مي‌گردد. علاوه بر اين مي‌توان گفت كه مطابق قواعد كلي اصولاً فلسفه و وظيفه اصلي نهادهاي حرفه‌ای اداره و ارائه خدمات عمومي مربوط به حرفه مذکور مي‌باشد و لذا مرکز واجد چنین ضابطه‌ای نیز است.

بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت با توجه به ضوابط ارائه شده در خصوص مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تطبيق ضوابط مقرر با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، در حقيقت مرکز مزبور در زمره اين دسته از مؤسسات عمومی قلمداد می‌گردد. البته نكته‌اي كه در این رابطه می‌تواند قابل طرح باشد این است كه به موجب تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي «فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.» يعني علاوه بر ويژگي‌هاي فوق و تصويب ايجاد اوليه از سوي قانون گذار، براي تلقي نمودن يك مؤسسه به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي، شناسايي و تصريح قانون گذار به چنين صفتي (مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي) ضروري دانسته شده است. لذا با توجه به اينكه مرکز در «قانون» تحت اين عنوان شناخته نشده‌ است، نمي‌توان آن‌ را به عنوان مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي شناخت. اما در پاسخ می‌توان این‌گونه بیان نمود که هرچند تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي لازم دانسته كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در «قانون» تحت اين عنوان شناخته شوند، ليكن در ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از قيد مزبور نشده است و در نتيجه مي‌توان گفت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ضرورتاً نيازي به شناخته شدن این قبیل مؤسسات تحت اين عنوان در قانون وجود ندارد و اين امكان وجود دارد كه نهادي به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته نشود ولي در صورت دارا بودن ضوابط مذكور، يك مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي محسوب شود. البته هرچند در اين صورت نمي‌توان قائل به جاري شدن احكام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مقرر در قانون محاسبات عمومي نسبت به این دسته از مؤسسات عمومی غیردولتی (از جمله مرکز) شد، ليكن در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تحت اين عنوان قرار مي‌گيرند.

البته تعیین این امر صرفاً جزئی از مباحث نظري نیست و تعيين آن واجد آثار عملي مهمي مي‌باشد كه اولين اثر آن را مي‌توان در حكومت احكام ناظر به مرکز در موارد عام نظیر امکان اعتراض به تصمیمات و آراء مرکز در مراجع قضائی و یا نظامات مالی و قراردادی و همچنین اداری و استخدامی مرکز دانست.

ب: ماهیت بخش­های استانی مرکز (مراکز استانی)

جهت شناخت ماهیت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه لازم است ابتدا توضیح مختصری پیرامون تعرف و فلسفه پیدایش نظام های حرفه ای ارائه داد و متعاقباً با تطبیق مختصات و چارچوب های آن با مراکز استانی مزبور، به شناخت ماهیت این مراکز به عنوان بخش های استانی مرکز پرداخت. 

در قوانين مربوط به نظام حرفه اي در ايران تعريف يكساني از نظام حرفه اي ارائه نشده است، برخي از قوانين موجود نظام حرفه اي را به عنوان تشكيلات حرفه يا شغل معين در نظر گرفته اند و برخي منظور از نظام حرفه اي را مقررات مربوطه به يك شغل بيان كرده اند. اما به طور کلی نظام های حرفه اي در اصطلاح به آن دسته از تشكيلات و سازمانهایي اطلاق می شوند كه توسط صاحبان حرفه معين در هر بخش و به منظور دفاع از حقوق صنفي اعضاء و برقراري نظم و انضباط در بين آنها ايجاد مي شوند. اين امور بر طبق قانون جزء خدمات عمومي محسوب شده و تنظيم و اداره آنها به عهده سازمان هايي گذاشته شده كه نهاد یا سازمان حرفه اي ناميده مي­شوند.

نظام حرفه اي هم مثل ديگر نهادهاي عمومي و خصوصي داراي تقسيم بندي هاي مختلفي است كه باتوجه به نوع تشكيل و فعاليت آنها به دو نوع نظام صنفي ويژه و نظام صنفي عادي تقسيم مي­شوند.

نظام صنفي ويژه ناظر به صنوف و یا حرفه هایی است كه قانونگذار براي هركدام از آنها و به طور جداگانه اقدام به وضع قانون خاص يا ويژه نموده است، برخی از مصاديق اين نظامها در حقوق ايران عبارتند از كانون سر دفترداران، نظام پزشکی و نظام مهندسی. اما نظام صنفي عادي شامل اصنافی می شود كه قانونگذار همه آنها را بدون هرگونه تفکیکی تحت شمول يك قانون و نظامی واحد قرارداده است.

نظامهاي حرفه اي امروزه به دليل نقشي كه در ساماندهي مشاغل آزاد و خصوصی ايفا مي­كنند به منزله حلقه واسطي ميان دولت و مردم انجام وظيفه مي نمايند و از اين طريق در ايجاد و رشد حيات مدني در جامعه تاثير به سزايي دارند. مشاغلي كه اين نهادها به ساماندهي آن مي پردازند از جمله ي مشاغلي هستند كه نه در گروه حرفه هاي كارگري قرار می گیرند و نه در شمار مشاغل دولتي و نظام حرفه ای به عنوان حلقه واسط از یکسو حافظ منافع صنف و حرفه در مقابل حاکمیت است و از سوی دیگر همکار حاکمیت در نظارت و اداره اموری است که از حیث ماهیت، امری عمومی محسوب می شوند. به علاوه نظامهاي حرفه اي از تمركز امور اجرايي در نهادهاي دولتي كاسته و مانع از تداخل و به هم ريختگي امور در جامعه مي­گردند و بدين ترتيب معايب نظامهاي سياسي و اقتصادي مبتني بر نقش مطلق دولت را به حداقل مي­رساند.

حال که تا حدودی هدف و چارچوب کلی نظام های حرفه ای مشخص شد باید دید تا چه میزان مختصات این نظام ها قابل تطبیق نسبت به مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می باشد. در این رابطه با نگاهی به قواعد و ضوابطی که ناظر به این مراکز وجود دارد و ویژگی های نظام­های حرفه ای مشخص می شود که مراکز مزبور واجد کلیه ویژگی های مربوط به نظام های حرفه ای می باشند که به شرح ذیل قابل ارائه است:

الف) نظام حرفه ای یک اجتماع غیرموقت و اجباری است؛ به این معنی که عضویت در نظام حرفه ای از لحاظ قانونی اجباری و به صورت غیرموقت است و اعضای آن ملزم به اطاعت از تصمیمات سازمان نظام هستند و همین امر را می توان وجه افتراق نظام حرفه ای از سایر اجتماعات مانند سندیکا، انجمن و کانون‌های خصوصی دانست که افراد می‌توانند آزادانه عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند. در صورتی که عضویت در نظام های حرفه‌ای اجباری و تحمیلی است و از آن نمی‌توانند به میل خود خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آنها سرباز زنند.

بانگاهی به قواعد و ضوابط مربوط به مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی نیز مشاهده می شود که عضویت در این مراکز از سوی وکلا و کارشناسان مرکز اجباری می باشد و کلیه اشخاص مزبور بدون نیاز به هرگونه درخواستی به صرف داشتن پروانه عضو این مراکز محسوب می شوند و این عضویت محدود به دوره زمانی مشخصی نیست.

ب) نظام حرفه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ از جمله مشخصات اصلی نظام حرفه ای، استقلال نظام حرفه ای در برابر دولت و حاکمیت است. البته این استقلال نافی نظارت دولت بر آن نمی باشد و حتی برخی از تصمیمات نظام باید به تصویب مقامات دولت به معنای حاکمیت برسد، لکن چنین امری نافی استقلال نظام حرفه ای نیست.

در دستورالعمل مربوط به مراکز استانی نیز این شاخصه به خوبی مورد توجه قرار گرفته است و به صراحت به شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی این مراکز اشاره شده است.

ج) نظام حرفه ای نقشی در برابر دولت و نقشی در برابر اعضای حرفه دارد؛ بدین صورت که نظام حرفه ای در برابر دولت نماینده حرفه محسوب می‌شود و دولت معمولاً مسائل کلی و طرح‌های مربوط به حرفه را در نزد نظام حرفه مطرح می­سازد و با مقامات مسئول آن مشورت می‌کند و در مقابل نظام حرفه‌ای ناظم امور حرفه در برابر اعضا است و به این عنوان از اختیاراتی برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از صدور پروانه اشتغال به حرفه، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین نامه های مربوط به حرفه.

این شاخصه نیز به نحو بارزی در مقررات مربوط به مراکز استانی قابل مشاهده است. به گونه ای که از یکسو اداره امور راجع به وکلا و کارشناسی رسمی برعهده این مراکز است و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و رفتاری دارندگان پروانه‌هاي وكالت و كارشناسي و کارآموزان در سطح استان جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور از جمله وظایف این مراکز قلمداد شده است.

د) نظام حرفه ای غالباً توسط ارکان انتخابی اداره می شود؛ معمولا نظام های حرفه ای دارای ارکانی هستند که یا منتخب صاحبان حرفه هستند و یا خود مرکب از آنها می باشند و حاکمیت در آنها دخالتی ندارد. برهمین اساس اصولاً مجمع عمومی نظام حرفه ای به عنوان عالی ترین مرجع نظام، متشکل از کلیه اعضای صنف بوده و هیأت مدیره و بازرسان منتخب اعضای حرفه می باشند.

مراکز استانی وکلا و کارشناسان نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیستند و مجمع عمومي مراکز استانی حسب مورد از کارآموزان مراکز استانی، وکلا و یا کارشناسان عضو مرکز در استان مربوطه که دارای پروانه فعال باشند، تشکيل مي‏شود و اعضای هیأت مدیره و بازرسان نیز به صورت مستقیم منتخب اعضای مجمع عمومی می باشند.

هـ) رژیم حقوقی نظام های حرفه‌ای مختلط است؛ به این معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و امور داخلی آنها از قبیل امور استخدامی قراردادها و معاملات و مناسبات داخلی آنها تابع قواعد حقوق خصوصی است.

با نگاهی به وضعیت حقوقی مراکز استانی این شاخصه نیز به وضوح قابل مشاهده است. بدین صورت که قوعد حاکم بر نحوه فعالیت آنها کاملا از سوی نهادهای مرکزی مشخص شده است و از سوی دیگر امورات داخلی آنها به خود این مراکز سپرده شده است.

بنابراین باعنایت به توضیحات فوق مشخص می شود که مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه واجد تمام چارچوب ها و مشخصات نظام های حرفه ای به عنوان بخشی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند. البته باید خاطر نشان ساخت براساس تقسیم بندی که از نظام های حرفه ای ارائه شد، مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به جهت داشتن ضوابط و قواعد خاص مشمول نظام صنفی ویژه می باشند و در نتیجه تابع قواعد خاص خود می باشند. از همین رو است که مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون اصلاح و دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد (مصوب 6/11/1398) و در مقام تبیین مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی ضمن تعریف این نهادها، به صراحت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی را در کنار کانون های وکلا و کارشناسان رسمی و سازمان های نظام مهندسی و نظام پزشکی و اصناف به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه ای شناسایی نموده است.

 

[1]. ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به‌منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.

[2]. ماده 3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.