معاونت بازرسي و امور استان‌ها

معرفی

نظارت بر سلامت  و حسن عملکرد در ستاد و مراکز استانی

اعضاء
سيد سجاد ميرشجاعي سيد سجاد ميرشجاعي معاون بازرسي و امور استان ها
علي محمدي علي محمدي مسئول واحد بازرسي
محمدجواد اشجاري محمدجواد اشجاري کارشناس ارزشيابي
سعيد ملکيان سعيد ملکيان کارشناس نظارت سازماني
سيد مهدي صالحي کوشا سيد مهدي صالحي کوشا کارشناس قرارگاه پيگيري
اميررضا نوشادي اميررضا نوشادي کارشناس مجامع و انتخابات
مصطفي ابوفاضلي مصطفي ابوفاضلي مسئول دفتر معاون بازرسي و امور استان ها
اطلاعات تماس
79582888 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارتقاء سلامت اداری در سطح واحدهای ستادی 
 • ارتقاء سلامت اداری در سطح مراکز استانی
 • توانمندسازی و ارتقای سطح عملکرد مراکز استانی
 • نظارت بر عملکرد هیات مدیره‌ها در انجام وظایف محوله 

وظایف

 • نظارت بر سلامت عملکرد واحدهای ستادی مرکز و تمامی کارکنان، منصوبان مرکز و منتخبان اعضا
 • نظارت بر تحقق اهداف و خط مشی‌های ترسیم شده مرکز در سطح مراکز استانی  با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • بررسی و رسیدگی به شکایات از عملکرد کارکنان و مدیران مرکز و مراکز استانی
 • نظارت بر حسن انجام امور مالی و جذب منابع انسانی در سطح مرکز و مراکز استانی با همکاری معاونت امور مالی و منابع انسانی
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط در مرکز و مراکز استانی
 • نظارت بر امور مجامع استانی
 • برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌های استانی
 • برگزاری انتخابات شوراهای عالی مرکز
 • صدور احکام رئیس و اعضای هیات مدیره‌های استانی، رئیس و اعضای شوراهای عالی، رئیس و اعضای کمیسیون‌ها، معاونان و مدیران مرکز
 • اجرای برنامه ارزيابی عملکرد مديريت در مراکز استانی بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در زمينه مديريت و روشهای انجام کار
 • تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف مراکز استانی و انعكاس به ساير مراکز جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به رئیس مرکز
 • بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف رئیس مرکز
 • ساماندهی کمیسیون های نظارت و بازرسی مراکز استانی وکلا
 • ساماندهی سفرهای استانی منصوبان مرکز و منتخبان اعضاء
 • ساماندهی درخواست جلسات هیات مدیره های استانی با رئیس مرکز
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد بازرسی 
 2. واحد امور استان ها
 3. واحد نظارت و ارزشیابی

واحد بازرسی

 • دریافت و بررسی گزارش‌های اعضا در خصوص عملکرد و مسائل مراکز استانی 
 • انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز استانی جهت بررسی عملکرد 
 • انجام بازدیدهای موردی از مراکز استانی به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات  اجرایی و اعضاء، ارجاعی از حوزه ریاست و معاونت های تخصصی و یا حسب گزارش‌های دریافتی از اعضا
 • طراحی دوره‌های توانمندسازی و مدیریتی برای رؤسای هیات مدیره بر اساس نیازهای شناسایی شده
 • ساماندهی و توانمندسازی بازرسان و کمیسیون های بازرسی مراکز استانی

واحد بازرسی و امور مراکز کارشناسان

 • دریافت گزارش عملکرد ماهانه از مراکز استانی و بررسی، تحلیل و گزارش آن
 • بررسی مصوبات مراکز استانی و اعلام نظر در خصوص آن
 • برگزاری نشست فصلی با رؤسای مراکز استانی و بررسی چالش‌های مراکز استانی
 • رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مراکز استانی
 • نظارت بر حسن برگزاری مجامع عمومی توسط هیأت مدیره های استانی و اجرای مصوبات مجمع

واحد نظارت و ارزشیابی

 •   تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل آمده از مراکز استانی و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي
 • اخذ برنامه و بودجه مراکز استانی و بررسی آن و ارجاع آن به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • اخذ گزارش‌های فصلی عملکرد مالی و هزینه‌ای مراکز استانی و ارائه به معاونت امور مالی و منابع انسانی
 • تهيه و تنظيم شناسنامه ارزشيابي هیات مدیره ‌های مراکز استانی
 •   نظارت و ارزشيابي وظايف و فعاليت های مراکز استانی بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف 
 •   ارزشيابي سالانه كاركنان مراکز استانی
 • ارزشيابي ميزان كارآئي و عملكرد مراکز استانی بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پيشرفت اهداف و برنامه های تعيين شده و تحليل آنها و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در زمينه مديريت و روشهای انجام کار و ارائه نتایج به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعان از كاركنان و واحدهاي سازمانی مرکز و تهيه گزارش جهت  ارائه به معاونت جهت طرح در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
 •   بررسي پيرامون صحت و سقم موارد مورد شكايت اداری و پيگيري آن جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات از کارکنان و واحدهای سازمانی
 • انجام امور دبیرخانه ای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
 • نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی مرکز از حیث رعایت قوانین و مقررات
 • طراحی فرمت گزارش عملکرد مالی، اداری و اجرایی مراکز استانی 
 • تهیه کارنامه عملکرد هیأت مدیره و  تجلیل از مراکز پیشرو