معاونت بازرسي و امور استان‌ها

معرفی

نظارت بر سلامت  و حسن عملکرد در ستاد و مراکز استانی

اعضاء
علي محمدي چمناري علي محمدي چمناري مدير بازرسي مراکز استاني
محمد حسين طاهري محمد حسين طاهري مسئول بازرسي مراکز استاني کارشناسان رسمي
اطلاعات تماس
79582888 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارتقاء سلامت اداری در سطح واحدهای ستادی 
 • ارتقاء سلامت اداری در سطح مراکز استانی
 • توانمندسازی و ارتقای سطح عملکرد مراکز استانی
 • نظارت بر عملکرد هیات مدیره‌ها در انجام وظایف محوله 

وظایف

 • نظارت بر سلامت عملکرد واحدهای ستادی مرکز و تمامی کارکنان، منصوبان مرکز و منتخبان اعضا
 • نظارت بر تحقق اهداف و خط مشی‌های ترسیم شده مرکز در سطح مراکز استانی  با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • بررسی و رسیدگی به شکایات از عملکرد کارکنان و مدیران مرکز و مراکز استانی
 • نظارت بر حسن انجام امور مالی و جذب منابع انسانی در سطح مرکز و مراکز استانی با همکاری معاونت امور مالی و منابع انسانی
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط در مرکز و مراکز استانی
 • نظارت بر امور مجامع استانی
 • برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌های استانی
 • برگزاری انتخابات شوراهای عالی مرکز
 • صدور احکام رئیس و اعضای هیات مدیره‌های استانی، رئیس و اعضای شوراهای عالی، رئیس و اعضای کمیسیون‌ها، معاونان و مدیران مرکز
 • اجرای برنامه ارزيابی عملکرد مديريت در مراکز استانی بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در زمينه مديريت و روشهای انجام کار
 • تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف مراکز استانی و انعكاس به ساير مراکز جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به رئیس مرکز
 • بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف رئیس مرکز
 • ساماندهی کمیسیون های نظارت و بازرسی مراکز استانی وکلا
 • ساماندهی سفرهای استانی منصوبان مرکز و منتخبان اعضاء
 • ساماندهی درخواست جلسات هیات مدیره های استانی با رئیس مرکز
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد بازرسی 
 2. واحد امور استان ها
 3. واحد نظارت و ارزشیابی

واحد بازرسی

 • دریافت و بررسی گزارش‌های اعضا در خصوص عملکرد و مسائل مراکز استانی 
 • انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز استانی جهت بررسی عملکرد 
 • انجام بازدیدهای موردی از مراکز استانی به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات  اجرایی و اعضاء، ارجاعی از حوزه ریاست و معاونت های تخصصی و یا حسب گزارش‌های دریافتی از اعضا
 • طراحی دوره‌های توانمندسازی و مدیریتی برای رؤسای هیات مدیره بر اساس نیازهای شناسایی شده
 • ساماندهی و توانمندسازی بازرسان و کمیسیون های بازرسی مراکز استانی

واحد بازرسی و امور مراکز کارشناسان

 • دریافت گزارش عملکرد ماهانه از مراکز استانی و بررسی، تحلیل و گزارش آن
 • بررسی مصوبات مراکز استانی و اعلام نظر در خصوص آن
 • برگزاری نشست فصلی با رؤسای مراکز استانی و بررسی چالش‌های مراکز استانی
 • رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مراکز استانی
 • نظارت بر حسن برگزاری مجامع عمومی توسط هیأت مدیره های استانی و اجرای مصوبات مجمع

واحد نظارت و ارزشیابی

 •   تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل آمده از مراکز استانی و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي
 • اخذ برنامه و بودجه مراکز استانی و بررسی آن و ارجاع آن به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • اخذ گزارش‌های فصلی عملکرد مالی و هزینه‌ای مراکز استانی و ارائه به معاونت امور مالی و منابع انسانی
 • تهيه و تنظيم شناسنامه ارزشيابي هیات مدیره ‌های مراکز استانی
 •   نظارت و ارزشيابي وظايف و فعاليت های مراکز استانی بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف 
 •   ارزشيابي سالانه كاركنان مراکز استانی
 • ارزشيابي ميزان كارآئي و عملكرد مراکز استانی بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پيشرفت اهداف و برنامه های تعيين شده و تحليل آنها و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در زمينه مديريت و روشهای انجام کار و ارائه نتایج به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعان از كاركنان و واحدهاي سازمانی مرکز و تهيه گزارش جهت  ارائه به معاونت جهت طرح در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
 •   بررسي پيرامون صحت و سقم موارد مورد شكايت اداری و پيگيري آن جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات از کارکنان و واحدهای سازمانی
 • انجام امور دبیرخانه ای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
 • نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی مرکز از حیث رعایت قوانین و مقررات
 • طراحی فرمت گزارش عملکرد مالی، اداری و اجرایی مراکز استانی 
 • تهیه کارنامه عملکرد هیأت مدیره و  تجلیل از مراکز پیشرو