کميسيون توسعه خدمات حقوقي

معرفی

به منظور توسعه خدمات حقوقی، قضایی، کارشناسی و داوری مرکز در سطح جامعه و افزایش سطح تعامل مرکز با قوای سه گانه، کمیسیون «توسعه خدمات حقوقی»  تشکیل شده است

اعضاء
مهندس پيمان پاليزگير مهندس پيمان پاليزگير رئيس کميسيون
عبداله بزرگي عبداله بزرگي دبير کميسيون
دکتر محمود تفکريان دکتر محمود تفکريان عضو کميسيون
محمد تقي صمدي محمد تقي صمدي عضو کميسيون
حسين صعيد زرندي حسين صعيد زرندي عضو کميسيون
عليرضا جاويد عليرضا جاويد عضو کميسيون
شاهپور کلانتري شاهپور کلانتري عضو کميسيون
علي نبيان علي نبيان عضو کميسيون
علي کي لاني علي کي لاني عضو کميسيون
بهمن اسکندري بهمن اسکندري عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- توسعه خدمات حقوقی، کارشناسی و داوری مرکز به دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی

ب- توسعه خدمات نوین حقوقی، کارشناسی و داوری

ج- برندسازی و معرفی مرکز در حوزه ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و داوری

د- کاریابی و عقد تفاهم نامه با دستگاه ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی