کميسيون نقل و انتقال کارشناسان رسمي

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت کارشناسی، کمیسیونهای «نقل و انتقال» ذیل آن معاونت تشکیل شده است
اعضاء
مهندس پيمان پاليزگير مهندس پيمان پاليزگير رئيس کميسيون
مهندس عبدالله بزرگي مهندس عبدالله بزرگي دبير کميسيون
شريد بيطرفان شريد بيطرفان عضو کميسيون
فتاح فتاحي فتاح فتاحي عضو کميسيون
محمود خدادوست محمود خدادوست عضو کميسيون
حسن عبدلبان پور حسن عبدلبان پور عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- نظارت بر اجرای فرایندهای نقل و انتقال در سطح کشور

ب- ایجاد وحدت رویه در امور نقل و انتقال کارشناسان رسمی

ج- تصمیم گیری پیرامون نقل و انتقال های استانی

د- بررسی و اعلام نظر در خصوص اعتراضات واصله

و- به روز رسانی ضوابط نقل و انتقال کارشناسان رسمی

ه- نظارت بر اجرای فرایندهای صدور و تمدید پروانه

ی- بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست های صدور پروانه بدون آزمون