کميسيون وکالت معاضدتي و تسخيري

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت وکلا، کمیسیون «وکالت معاضدتی و تسخیری» ذیل آن معاونت تشکیل شده است
اعضاء
عزالدين سليماني عزالدين سليماني مديرکل معاضدت و وکالت تسخيري
عباداله مقتدايي عباداله مقتدايي مسئول دفتر، دبيرخانه و روابط عمومي
مينو اميرزاده مينو اميرزاده کارشناس معاضدت و وکالت تسخيري و بررسي تخلفات و پيگيري هاي ويژه
علي اصغر مقدس زاده علي اصغر مقدس زاده کارشناس انفورماتيک
ريحانه کشوري ريحانه کشوري کارشناس انفورماتيک و امور استان ها
اکرم آسيائي طاهري اکرم آسيائي طاهري کارشناس حقوقي 129
وظایف و اهداف

الف- طراحی، پیاده سازی و مدیریت نظام یکپارچه وکالت های معاضدتی، تسخیری در سراسر کشور

ب- طراحی، پیاده سازی و مدیریت نظام یکپارچه دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در دادگستری های سراسر کشور

ج- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به وکالت های معاضدتی، تسخیری

د- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ه- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست های اجرایی کمیسیون های معاضدت، وکالت تسخیری

و- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست های اجرایی دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ز- طراحی و پیاده سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات وکالت های معاضدتی و تسخیری

ح- طراحی و پیاده سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ط- توسعه سطح ارائه خدمات مشاوره قضایی و وکالت معاضدتی مرکز به دستگاه ها و سازمان های متقاضی

ی- پیگیری وصول حق الوکاله وکالت های معاضدتی و تسخیری در سطح ملی

ک- برنامه ریزی جهت وصول ردیف بودجه مربوط به خدمات معاضدتی از قانون بودجه سالیانه کشور