کميسيون وکالت معاضدتي و تسخيري

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت وکلا، کمیسیون «وکالت معاضدتی و تسخیری» ذیل آن معاونت تشکیل شده است
اعضاء
دکتر محمدعلي طالبيان دکتر محمدعلي طالبيان رئيس کميسيون
علي پيلوا علي پيلوا دبير اول کميسيون
محمد مهدي اشرفي محمد مهدي اشرفي دبير دوم کميسيون
فاطمه اسدزاده اکبري فاطمه اسدزاده اکبري عضو کميسيون
نرگس شاه سياه نرگس شاه سياه عضو کميسيون
ربابه برزگر جبهدار ربابه برزگر جبهدار عضو کميسيون
محمدرضا مرادي نژاد محمدرضا مرادي نژاد عضو کميسيون
بهروز رستمي بهروز رستمي عضو کميسيون
الهه خسروي الهه خسروي عضو کميسيون
مريم ميري مريم ميري عضو کميسيون
مصطفي ريحاني مصطفي ريحاني عضو کميسيون
عادل سلامات عادل سلامات عضو کميسيون
فرشاد محمدي فرشاد محمدي عضو کميسيون
عبدالغفور براهويي شاد عبدالغفور براهويي شاد عضو کميسيون
افشين نبي زاده افشين نبي زاده عضو کميسيون
کامبيز نجفي کامبيز نجفي عضو کميسيون
ابوالفضل بغدادي ابوالفضل بغدادي عضو کميسيون
حسين پناهي حسين پناهي عضو کميسيون
بهروز سليماني بهروز سليماني عضو کميسيون
مهدخت محمدي مهدخت محمدي عضو کميسيون
پيمان صيادان پيمان صيادان عضو کميسيون
جواد رحيم پور جواد رحيم پور عضو کميسيون
وحيد جمالي وحيد جمالي عضو کميسيون
فتح اله علي تبار فتح اله علي تبار عضو کميسيون
محمد مهدي شريفيان محمد مهدي شريفيان عضو کميسيون
ناصر روشنيان ناصر روشنيان عضو کميسيون
مجتبي مصدقي نقندر مجتبي مصدقي نقندر عضو کميسيون
علي همتيان علي همتيان عضو کميسيون
فاطمه حافظي فاطمه حافظي عضو کميسيون
عبدالرحمن سعادت عبدالرحمن سعادت عضو کميسيون
محمدباقر طولابي محمدباقر طولابي عضو کميسيون
امير حسني امير حسني عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- طراحی، پیاده سازی و مدیریت نظام یکپارچه وکالت های معاضدتی، تسخیری در سراسر کشور

ب- طراحی، پیاده سازی و مدیریت نظام یکپارچه دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در دادگستری های سراسر کشور

ج- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به وکالت های معاضدتی، تسخیری

د- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ه- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست های اجرایی کمیسیون های معاضدت، وکالت تسخیری

و- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست های اجرایی دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ز- طراحی و پیاده سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات وکالت های معاضدتی و تسخیری

ح- طراحی و پیاده سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی

ط- توسعه سطح ارائه خدمات مشاوره قضایی و وکالت معاضدتی مرکز به دستگاه ها و سازمان های متقاضی

ی- پیگیری وصول حق الوکاله وکالت های معاضدتی و تسخیری در سطح ملی

ک- برنامه ریزی جهت وصول ردیف بودجه مربوط به خدمات معاضدتی از قانون بودجه سالیانه کشور