کميسيون حقوق بشر

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت پژوهش و توسعه حقوقی، کمیسیون «حقوق بشر» تشکیل شده است.
اعضاء
دکتر توکل حبيب زاده دکتر توکل حبيب زاده رئيس کميسيون
دکتر سعيد حقاني دکتر سعيد حقاني دبير کميسيون
دکتر احمد مومني راد دکتر احمد مومني راد عضو کميسيون
دکتر اکبر طلابکي طرقي دکتر اکبر طلابکي طرقي عضو کميسيون
دکتر حسين خلف رضايي دکتر حسين خلف رضايي عضو کميسيون
دکتر پژمان پيروزي دکتر پژمان پيروزي عضو کميسيون
دکتر هيبت اله نژندي منش دکتر هيبت اله نژندي منش عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- پایش رعایت استاندارهای حقوق بشر در سطح جامعه و اتخاذ اقدامات مناسب در قبال آنها

ب- حمایت حقوقی و قضایی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حقوق بشر

ج- برگزاری همایش ها و نشست های مربوط به حقوق بشر

د- تهیه گزارش های حقوق بشری مربوط به وقایع ملی و بین المللی

و- پیگیری و مطالبه موضوعات ضد حقوق بشری از طریق وکلا در مجامع بین المللی و حقوق بشری