کميسيون امور بين الملل

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت پژوهش و توسعه حقوقی، کمیسیون «امور بین الملل»  تشکیل شده است.
اعضاء
دکتر مهدي پيري دکتر مهدي پيري رئيس کميسيون
دکتر ويدا احمدي دکتر ويدا احمدي عضو کميسيون
دکتر توکل حبيب زاده دکتر توکل حبيب زاده عضو کميسيون
دکتر رضا زهروي دکتر رضا زهروي عضو کميسيون
سردار دکتر هادي شيرزاد سردار دکتر هادي شيرزاد عضو کميسيون
دکتر عليرضا ظاهري دکتر عليرضا ظاهري عضو کميسيون
دکتر زهرا فريور دکتر زهرا فريور عضو کميسيون
دکتر محمودرضا فيروزمند دکتر محمودرضا فيروزمند عضو کميسيون
دکتر سيامک کرم زاده دکتر سيامک کرم زاده عضو کميسيون
دکتر سيد حميد لاجوردي دکتر سيد حميد لاجوردي عضو کميسيون
دکتر رضا موسي زاده دکتر رضا موسي زاده عضو کميسيون
دکتر هيبت الله نژندي منش دکتر هيبت الله نژندي منش عضو کميسيون
دکتر احمد مومني راد دکتر احمد مومني راد عضو کميسيون
دکتر جلال الدين شيرژيان دکتر جلال الدين شيرژيان عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- پیگیری رسمیت بخشی مرکز در مجامع بین المللی مربوطه

ب- پیگیری پرونده های بین المللی مربوط به حقوق عامه و حمایت از اتباع ایرانی

ج- حضور فعال در مجامع بین المللی و ارائه خدمات حقوقی برای دعاوی بین المللی

د- تدوین محتوای آموزشی جهت توانمندسازی وکلا و کارشناسان برای فعالیت در سطح بین المللی

و- شناسایی زمینه ها و نوع همکاری با کانون های وکلای منطقه ای بین المللی