کميسيون کارآموزي و کارورزي

معرفی
به منظور انجام ماموریتهای محوله و تحقق اهداف معاونت در حوزه کارشناسان رسمی عضو مرکز، کمیسیون «کارآموزی و کارورزی» ذیل آن معاونت تشکیل شده است.
اعضاء
مهدي وثوقي مهدي وثوقي دبير کميسيون
بهمن اسکندري بهمن اسکندري عضو کميسيون
مجيد افضلي نائيني مجيد افضلي نائيني عضو کميسيون
وحيد بهراميان وحيد بهراميان عضو کميسيون
ميرزا حسن حسيني ميرزا حسن حسيني عضو کميسيون
جعفر کامبوزيا جعفر کامبوزيا عضو کميسيون
دکتر حميدرضا رمضاني دکتر حميدرضا رمضاني عضو کميسيون
عليرضا رضي عليرضا رضي عضو کميسيون
کاوه کاشفي کاوه کاشفي عضو کميسيون
وظایف و اهداف

تعیین سیاستهای مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی

تعیین سرفصل ها و عناوین دوره های آموزشی، نشست ها و سخنرانی های علمی مربوط به کارآموزان کارشناسان رسمی

تعیین ضوابط حاکم بر ارزیابی کارآموزان کارشناسی رسمی

تهیه گزارش از عملکرد کمیسیون های استانی کارآموزی کارشناسان رسمی

ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی

ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی

تدوین سیاست ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی در قالب آموزش های تخصصی

تدوین سرفصل های آموزش تخصصی و عناوین نشست های تخصصی مربوط به رشته های مختلف کارشناسی رسمی

طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

طراحی و برگزاری دوره های کارورزی در هر یک از صلاحیت های کارشناسی

تدوین طرح و برنامه های آموزش های همگانی در رشته های مختلف کارشناسی

طراحی و برگزاری دورههای آموزش عمومی در حوزه های کارشناسی

همکاری با نهادهای مردم نهاد و ارائه محتوای آموزشی به آنها

تدوین محتوای آموزشی ویژه عموم مردم

همکاری با نهادهای مردم نهاد و صدا و سیما در حوزه آموزش های کارشناسی رسمی