کميسيون نقل و انتقال وکلا

معرفی
به منظور انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف معاونت وکلا، کمیسیون «نقل و انتقال» ذیل آن معاونت تشکیل شده است
اعضاء
مهندس پيمان پاليزگير مهندس پيمان پاليزگير رئيس کميسيون
مهندس عبدالله بزرگي مهندس عبدالله بزرگي عضو کميسيون
فتاح فتاحي فتاح فتاحي عضو کميسيون
دکتر محمود خدادوست دکتر محمود خدادوست عضو کميسيون
حسن عبدليان پور حسن عبدليان پور عضو کميسيون
شريد بيطرفان شريد بيطرفان عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- به روز رسانی ضوابط نقل و انتقال وكلا

ب- نظارت بر اجرای فرایندهای نقل و انتقال در سطح کشور

ج- ایجاد وحدت رویه در امور نقل و انتقال وکلا

د- تصمیم گیری پیرامون نقل و انتقالهای استانی

و- بررسی و اعلام نظر در خصوص اعتراضات واصله

ه- به روز رسانی مقررات و ضوابط تمدید پروانه وکالت

ی- بررسی مدارک و احراز شرایط اعضای هیئت علمی و اشخاص واجد سوابق قضایی متقاضی پروانه وکالت

ر- نظارت بر اجرای فرایند صدور و تمدید پروانه های كارآموزی و وكالت در سطح کشور

ز- تصمیم گیری در خصوص ارتقاء، تنزل، تودیع و لغو تودیع و صدور پروانه در موارد خاص