کميسيون حقوق عامه

معرفی

به منظور حمایت از احیای حقوق عامه کمیسیون «حقوق عامه»  تشکیل شده است.

اعضاء
عزالدين سليماني عزالدين سليماني رئيس کميسيون
مهدي فلاحيان مهدي فلاحيان عضو کميسيون
سيدمهران رياضي سيدمهران رياضي عضو کميسيون
مهدي منصوري مهدي منصوري عضو کميسيون
شميلا رضايي شميلا رضايي عضو کميسيون
محمد خزاعي محمد خزاعي عضو کميسيون
نعمت زارع نعمت زارع عضو کميسيون
حسين جعفري حسين جعفري عضو کميسيون
مانلي آيين مانلي آيين عضو کميسيون
محمدرضا فتاحي محمدرضا فتاحي عضو کميسيون
سيدعبداله طباطبايي سيدعبداله طباطبايي عضو کميسيون
فريده مشتاقي فريده مشتاقي عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- احصای موضوعات اولویت دار حقوق عامه

ب- پیش بینی سازوکارهای حقوقی جهت پیگیری پرونده های مربوط به حقوق عامه

ج- رصد وظایف نهادهای مختلف در راستای حفظ حقوق عامه و تهیه گزارش از آنها

د- پیگیری و مطالبه حقوق عامه از نهادهای ذیربط، همکاری با آنها و تذکر و تقدیر از آنها حسب مورد

و- تدوین دستورالعمل مربوط به مشوق های لازم برای پیگیری های پرونده های مربوطه توسط وکلای مرکز