کميسيون امور و حقوق بانوان

معرفی
به منظور پاسداشت و حمایت از جایگاه، منزلت و حقوق اسلامی بانوان در جامعه، کمیسیون «امور و حقوق بانوان » ذیل معاونت مشاوران خانواده تشکیل شده است
اعضاء
خانم نرگس صلواتي خانم نرگس صلواتي رئيس کميسيون
خانم زهره باباصفري خانم زهره باباصفري دبير عضو کميسيون
خانم الهام آزاد خانم الهام آزاد عضو کميسيون
خانم نرگس شاه سياه خانم نرگس شاه سياه عضو کميسيون
خانم معصومه فرهادي خانم معصومه فرهادي عضو کميسيون
خانم زهرا نصيري خانم زهرا نصيري عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- تهیه اولویت های مربوط به مسائل حقوقی زنان و خانواده و انجام پژوهش پیرامون آنها با همکاری معاونت پژوهش مرکز

ب- تهیه ضوابط مربوط به شئونات بانوان وکیل جهت حضور در مراجع قضایی و دولتی و نیز سطح جامعه

ج- حمایت حقوقی و قضایی از زنان بزه دیده و در معرض آسیب جامعه

د- مشارکت فعال در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح مربوط به حقوق زنان با همکاری کمیسیون تدوین مقررات مرکز