کميسيون امور و حقوق بانوان

معرفی
به منظور پاسداشت و حمایت از جایگاه، منزلت و حقوق اسلامی بانوان در جامعه، کمیسیون «امور و حقوق بانوان » ذیل معاونت مشاوران خانواده تشکیل شده است
اعضاء
خانم نرگس صلواتي خانم نرگس صلواتي رئيس کميسيون
خانم مژگان شهباززادگان خانم مژگان شهباززادگان دبير کميسيون
خانم دکتر سهيلا جوادي خانم دکتر سهيلا جوادي عضو کميسيون
خانم دکتر زهرا داور خانم دکتر زهرا داور عضو کميسيون
خانم دکتر فاطمه پورمسجديان خانم دکتر فاطمه پورمسجديان عضو کميسيون
خانم دکتر سهيلا کوشا خانم دکتر سهيلا کوشا عضو کميسيون
خانم دکتر الهام شريعتي خانم دکتر الهام شريعتي عضو کميسيون
خانم سيده حميده منصوري خانم سيده حميده منصوري عضو کميسيون
خانم دکتر طاهره مصلحي خانم دکتر طاهره مصلحي عضو کميسيون
وظایف و اهداف

الف- تهیه اولویت های مربوط به مسائل حقوقی زنان و خانواده و انجام پژوهش پیرامون آنها با همکاری معاونت پژوهش مرکز

ب- تهیه ضوابط مربوط به شئونات بانوان وکیل جهت حضور در مراجع قضایی و دولتی و نیز سطح جامعه

ج- حمایت حقوقی و قضایی از زنان بزه دیده و در معرض آسیب جامعه

د- مشارکت فعال در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح مربوط به حقوق زنان با همکاری کمیسیون تدوین مقررات مرکز