حوزه ریاست مرکز

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

مأموریت

الف- ساماندهی امور داخلی مرکز
ب- نظارت بر حسن جریان امور داخلی مرکز
ج- نظارت بر حسن انجام وظایف معاونت‌ها، واحدها و کمیسیون‌های مختلف مرکز
د- نظارت بر حسن برخورد کارکنان با ارباب رجوع

اهداف راهبردی

الف- پاسخگویی به درخواست‌های کارکنان و واحدهای ستادی مرکز
ب- رسیدگی به امور داخلی مرکز
ج- اخذ گزارش عملکرد از معاونت‌ها، واحدها و کمیسیون‌های مختلف مرکز و بررسی آن
د- نظارت بر رعایت منشور اخلاقی کارکنان مرکز
و- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل اداری مرکز
ه- بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست‌ها و مکاتبات واصله به مرکز حسب مورد

کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی

اتاق داوری

روابط عمومی و ارتباطات مردمی