دیوان داوری

آدرس

تلفن تماس

کارشناس دیوان داوری

کارشناس دیوان داوری

رئیس دیوان داوری

به منظور توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین و در راستای سیاست‌های قضازدایی، اتاق داوری مرکز با شرح وظایف ذیل تشکیل شده است:

الف- طراحی برنامه‌های و دوره‌های آموزش داوری

ب- مشارکت در تدوین قوانین و مقررات داوری

ج- تدوین آیین‌نامه‌های داوری

د- تهیه لیست داوران مرکز

و- ارائه خدمات داوری