روابط عمومی و ارتباطات مردمی

آدرس

تلفن تماس

کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی

مدیر واحد روابط عمومی

به منظور افزایش ضریب نفوذ مرکز در سطح جامعه و اعتمادسازی عمومی، واحد «روابط عمومی و ارتباطات مردمی» با وظایف ذیل تشکیل شده است:

الف-اطلاع‌رسانی از اقدامات و دستاوردهای مرکز

ب- برقراری ارتباط میان مردم و مرکز

ج- ارتقای تصویر مرکز در اذهان عمومی

د- نظارت بر تکریم ارباب رجوع در واحدهای سازمانی

اطلاع رسانی و مدیریت رسانه

تشریفات و امور اجرایی

تکریم و ارتباطات مردمی