شورای عالی کارشناسان رسمی

آدرس

تلفن تماس

بر‌ اساس‌ ماده‌ 61 دستور‌العمل‌ تشکیلات،‌ وظایف‌ و‌ انتخابات‌ شوراهای‌ عالی‌ و‌ مراکز‌ استانی‌ وکلا‌ و‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری،  شورای‌ عالی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ مرکز‌ به‌ منظور‌ برنامه‌ریزی‌، ایجاد‌ هماهنگی و‌ وحدت‌ رویه‌ میان‌ مراکز‌ استانی با ترکیب‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف ـ 12 نفر‌ به‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و‌ بازرسین‌ مراکز‌ استانی‌ مربوطه‌ که‌ از‌ این‌ میان‌ ده‌ نفر‌ به‌ عنوان‌ عضو‌ اصلی‌ و‌ دو‌ نفر‌ به‌ عنوان‌ بازرس‌ انتخاب‌ می گردند؛

ب ـ 3 نفر‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ مرکز؛

پ ـ معاونت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ در‌ مرکز‌ به‌ عنوان‌ عضو‌ اصلی‌ و‌ دبیر؛ 

رئیس هیئت مدیره استان ـ رئیس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی ـ مسئول کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

رئیس هیئت مدیره استان ـ عضو کمیسیون حقوقی، تدوین ضوابط و مقررات و تعرفه ها ـ عضو کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

رئیس هیئت مدیره استان ـ مسئول کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

مسئول کمیسیون پژوهش و نوآوری

مسئول کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها ـ عضو کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی ـ عضو کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل ـ عضو کمیسیون پژوهش و نوآوری

عضو کمیسیون حقوقی، تدوین ضوابط و مقررات و تعرفه ها

مسئول کمیسیون حقوقی، تدوین ضوابط و مقررات و تعرفه ها

مسئول کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی ـ عضو کمیسیون پژوهش و نوآوری

مسئول کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی

بازرس هیئت مدیره استان ـ عضو کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها ـ عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

عضو کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها

عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

چشم انداز و اهداف شورای عالی کارشناسان رسمی

 

چشم انداز (vision):

ـ دستیابی به نظام چابک و کارامد در ارائه خدمات تخصصی برای محاکم قضایی و ذینفعان عام و خاص در زمان مشخص 

با دقت و کیفیت لازم 

ـ تعیین ضوابط و سیاستگذاری های مناسب برای انتخاب، آموزش و نظارت بر امر کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر

حسن اجرای آن‌ مطابق آیین نامه شورای عالی کارشناسان

اهداف (Goals):

 

اهداف‌‌ بلند‌مدت 

ـ صیانت‌ از‌ حقوق‌ کارشناسان‌ مرکز‌

ـ ارتقای‌ کیفی‌‌ عملکرد‌ کارشناسان‌ با‌ آموزش‌ و‌ پالایش‌ مستمر

ـ عدالت‌ در‌ ارجاع‌ کار‌ کارشناسی 

ـ تدوین‌ نظام‌نامه‌ها‌ و‌ شرح‌ وظایف‌ کمیسیون های‌ تخصصی‌

ـ مشارکت‌ و‌ حضور‌ فعال‌ در‌ تدوین‌ دستورالعمل ها‌ و‌ آیین‌نامه‌های‌ در‌ حال‌ تدوین‌ مرکز

ـ ایجاد‌ ساز و‌ کار‌ بین‌ مرکز‌ کارشناسان‌ و‌ مراکز‌ بین‌المللی‌ و‌ خدمات‌ متقابل‌ کارشناسی

ـ استفاده‌ حداکثری‌ از‌ توانمندی های کارشناسان‌ استان ها‌

ـ حمایت‌ از‌ طرح های‌ پژوهشی‌ و‌ کاربردی‌ برای‌ کارشناسان‌

ـ مشارکت‌ در‌ جلسات‌ و‌ همایش‌های‌ علمی‌ و‌ فنی‌ با‌ حضور‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ استان ها

 

اهداف کوتاه مدت 

ـ تدوین دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی

ـ بررسی صلاحیت های کارشناسی

ـ تعامل مرکز با ارگان ها و سازمان های مختلف داخلی و بین المللی جهت ارائه خدمات کارشناسی

ـ پیگیری اجرای اصلاحیه دستورالعمل ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی و مراکز کارشناسان رسمی 

دادگستری استان ها

ـ آسیب شناسی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای وضع موجود

ـ تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه ای کارشناسی 

ـ پیگیری تفکیک از مبدا حق الزحمه های کارشناسی به حسابهای مرکز و کانون 

ـ احصاء شاخص های کارشناس برتر

ـ ایجاد نظام انتقادات و پیشنهادات 

ـ ایجاد بستر مجازی دسترسی آزادانه اطلاعات لازم کارشناسی و کارشناسی الکترونیک 

ـ نظام ارجاع جامع کارشناسی با لحاظ همه شرایط لازم 

ـ پیگیری ایجاد نظام جامع کارشناسی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط

ـ پیگیری تسهیلات لازم رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای کارشناسان

 

ماموریت ها

شورای عالی‌ کارشناسان‌ مرکز‌ مأموریت‌های‌ اصلی‌ خود‌ را‌ ذیل‌ مرکز‌ وکلا‌،کارشناسان‌ رسمی‌ و‌ مشاوران‌ امور‌ خانواده‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ دنبال‌ می کند: 

ـ تدوین ساز و کار پیشنهادی لازم جهت اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم 

ـ تسهیل دستیابی مردم به خدمات کارشناسی در امر قضاوت 

ـ تلاش در جهت حفظ حقوق عامه 

ـ مساعدت به مرکز در تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها

ـ کمک به بسط و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه

ـ گسترش عدالت از طریق بسط دادن نظام معاضدت کارشناسی 

ـ کمک به جذب کارشناسان متعهد و متخصص به منظور ابرام آراء متقن و مستدل قضایی

ـ بررسی نیازهای کارشناسی استانی و تلاش در جهت رفع آن ها توسط مرکز

 

وظایف

شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص آزمون‌های سالیانه مرکز و نظارت برحسن برگزاری آزمون پس از اخذ مجوزهای لازم از رئیس مرکز و هیأت نظارت مرکز

ـ ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف مراکز استانی 

ـ ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارشناسی رسمی 

ـ نمایندگی مراکز استانی در حمایت از کلیه امور صنفی مربوط به کارشناسی رسمی حسب مورد در سطح ملی 

ـ تدوین، تنقیح و اصلاح سیاست‌ها، خط‌ مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه کارشناسان رسمی

ـ سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و کارشناسان 

ـ تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه‌ای کارشناسی رسمی

ـ سیاست گذاری و ارائه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی کارشناسان 

ـ ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های جدید و یا تلفیق کمیسیون‌ها در مرکز و مراکز استانی مربوطه

ـ دریافت نظرات و انتقادات نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

ـ ارائه سرفصل‌ها و اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های ذی‌ربط

ـ تدوین و تصویب نمونه قراردادهای کارشناسی

ـ ارائه پیشنهاد در خصوص افزایش یا کاهش تعداد رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی رسمی

ـ ارائه پیشنهاد تنسیق و به روزرسانی فهرست صلاحیت‌ها در رشته‌های کارشناسی رسمی 

ـ نمایندگی مرکز در جلسات و همایش‌های ملی مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری و پیشنهاد معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع منطقهای و بین المللی مربوطه

ـ رسیدگی به اختلافات بین مراکز استانی

کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

1ـ بررسی صلاحیت های رشته های مختلف و تشکیل جلسات متعدد با کارگروه ها و کمیته تحول کارشناسی مرکز

2ـ بررسی نیاز سنجی استانها در حوزه جذب کارشناس و سیاستگذاری مربوطه

3ـ بازبینی رشته های آزمون کارشناسی و تعیین 27 رشته برای آزمون سال 1400

4ـ پیشنهاد متحد الشکل نمودن ابزارهای کارشناسی (مهر،سربرگ و…)

5ـ ادغام برخی رشته ها و تفکیک چندین رشته در جلسات مستمر شورای عالی و کمیته تحول کارشناسی مرکز

6ـ تهیه و تنظیم فرم گزارش عملکرد کمیته های تخصصی رشته های مختلف کارشناسی

7ـ تشکیل جلسات سیاست گذاری و وحدت رویه در خصوص یکسان سازی گزارش کارشناسی کارشناسان در رشته های مختلف

8ـ تشکیل جلسه با مسئول واحد انفورماتیک مرکز در خصوص سامانه

 

کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

1ـ انعکاس دغدغه های استان ها به شورای عالی و جمع بندی و تبیین جایگاه مراکز استانی 

2ـ پیشنهاد متناسب سازی هزینه های تمدید پروانه کارشناسان بر اساس رشته کارشناسی کم کار خصوصاً در استان ها

3ـ تبیین جایگاه مراکز استانی با تفویض اختیار در زمینه های برگزاری آزمون، تکمیل پرونده، مصاحبه و تمدید پروانه های کارشناسی به مراکز استانی با مشارکت فعال اعضای هیات مدیره ها همگام و هماهنگ با مرکز به نحو احسن 

4ـ پیگیری در خصوص حل اختلافات استانی با هماهنگی دادیاری استان ها در یک تعامل دو سویه بین دادیاری ها

5ـ انعکاس و طرح موضوع به جهت تسهیل در امور نقل و انتقالات استانی و شهرستانی کارشناسان.

6ـ پیشنهاد تهیه زمین جهت دفتر کار کارشناسان با اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی با ترک تشریفات مزایده با اقساط حداقل سه ساله برای تمامی استان ها

7ـ برگزاری جلسه مشترک حداقل با ۷هیئت مدیره استانی و تبادل نظر و ارائه گزارشات عملکرد استان ها در جلسات شورای عالی

8ـ طرح موضوع در شورای عالی و پیگیری اختصاص شناسه ملی به استانها جهت تعیین تکلیف و تملک دارایی‌ها در مراکز استانی و انجام امور حقوقی مرکز و ابلاغ شناسه ملی مراکز استانی در تیرماه سال ۱400 توسط مسئول امور استان های مرکز

9ـ تعامل با هیات مدیره های استانی به جهت هماهنگی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب لوایح و موارد مطروحه به نفع مرکز

10ـ ارتباط مستمر با روسای هیات مدیره های مراکز استانی جهت نظارت بر عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت مراکز

11ـ تلاش جهت تهیه و تنظیم فرم های متناسب و درخور، جهت شناسنامه ارزشیابی هیات مدیره های مراکز استانی

 

کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

تهیه و تصویب پرسشنامه اطلاعات شخصی و تخصصی شرکت کنندگان مصاحبه کارشناسان رسمی برای آزمون ۱399

2ـ تهیه و تصویب جدول مصاحبه و امتیاز آزمون کارشناسان رسمی دادگستری آزمون ۱399

3ـ تهیه و تصویب برنامه سه ساله شورای عالی کارشناسان رسمی در حوزه آموزش ( اسفندماه 1399)

4ـ تهیه، نهایی سازی و ارائه شیوه نامه اجرایی طرح یکپارچه سازی آموزش مرکز و کانون کارشناسان دادگستری ـ تیرماه ۱400(ستاد یکپارچه سازی و انتظام بخشی مشترک:سیام)

الف: در خصوص ارتقای سطح علمی کارآموزان و پیشنهاد سیاست های مربوطه با تشکیل کمیته مشترک همکاری با کانون کارشناسان و تدوین شیوه نامه اجرایی مربوطه 

چالش های این مسیر: تعیین استانداردهای مربوطه برای تعیین استاد کاراموز، نحوه نظارت و بازرسی بر کارآموز، نحوه اجرایی شدن دستورالعمل با توجه به تعدد مراکز تصمیم گیردر مرکز کارشناسان 

ب: سیاستگذاری در خصوص آزمون های سالیانه مرکز و برگزاری آزمون با اعلام نیاز از مراکز استانی و بررسی موارد رشته محل های مورد نیاز هر استان 

چالش های موجود: تعیین مجری آزمون با حفظ موارد امنیتی و حفاظتی، سرعت عمل برای معرفی اسامی پذیرفته شدگان، نحوه نظارت شورای عالی بر آزمون و پذیرش داوطلبان

 

کمیسیون حقوقی، تدوین ضوابط و مقررات و تعرفه ها

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

بازنگری و اصلاح دستورالعمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری 

2ـ تدوین شیوه نامه اداره جلسات شورای عالی 

3ـ تدوین شیوه نامه جبران هزینه های مرتبط با شرکت در جلسات شورای عالی 

4ـ تدوین شیوه نامه جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و بازرسان مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ها

5ـ بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل تدوینی تخلفات انتظامی تابعین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 

بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل تدوینی ارتقا صلاحیت کارشناسان رسمی مرکز

7ـ بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل تدوینی نحوه تودیع پروانه کارشناسان رسمی مرکز

بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل تدوینی نحوه مرخصی کارشناسان رسمی مرکز

 

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

1ـ پیگیری ایجاد دسترسی اعضای شورای عالی به اتوماسیون اداری و امکان مکاتبه الکترونیکی درون ساختار مرکز

پیگیری ایجاد فضا در سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به آدرسwww.23055.ir

3ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی با مسئولین و معاونین مرکز جهت حضور در جلسات شورای عالی از جمله معاون برنامه ریزی و توسعه حقوقی، معاون حقوق عامه، دادستان انتظامی، رییس کمیسیون استعلامات، دبیر کمیته تحول کارشناسی مرکز، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مسئول امور سنجش و ارزیابی

4ـ ایجاد کانال ارتباطی اعضای شورای عالی به منظور اطلاع رسانی سریع جلسات و موارد مورد بحث 

5ـ ایجاد کانال ارتباطی اعضای شورای عالی با روسای مراکز کارشناسان کشور به منظور تبادل افکار بین مسئولین استانی با شورا

6ـ پیگیری و برقراری جلسه با کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای برنامه ریزی توسعه خدمات کارشناسی به خارج از کشور

7ـ تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری همه جانبه مرکز وکلا و شورای عالی با مراکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در زمینه های حقوقی، کارشناسی و داوری امور دولتی در سایر کشور ها

8ـ اطلاع رسانی و بیان ویژگی های شورای عالی به مسئولین واحد های ستادی ـ استانی و عموم کارشناسان رسمی عضو مرکز

پیگیری جهت ایجاد زمینه همکاری کارشناسی رسمی و داوری تجاری با کشور عراق

10ـ همکاری و تعامل با واحد روابط عمومی مرکز وکلا در انعکاس رویداد های شورای عالی و جلسات مربوطه

11ـ پیگیری جهت دریافت خبرها، نظرات و صورت جلسات کمیسیون های ذیل شورای عالی

 

کمیسیون پژوهش و نوآوری

اقدامات این کمیسیون به شرح زیر است:

۱ـ حضور و عضویت در جلسات کمیته تحول خدمات حقوقی و کارشناسی در کمیته راهبردی معاونت پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی

۱-۱: اقدامات و بررسی های صورت گرفته برای بهبود فرآیندهای کارشناسی، کارآموزی عملیات سیستمی فعالیت ها توسعه و تسهیل فعالیت های مرکز

2-۱: هماهنگی و همکاری لازم در تهیه و تنظیم سند راهبردی تحول قوه قضائیه

3-۱: استفاده ازخدمات برون سپاری برای آسیب شناسی فعالیت های حقوقی، کارشناسی، وکالت و مشاورین و برنامه ریزی های لازم جهت ارائه راهکارها و تحقق آن ها

4-۱: حضور مستمر و فعال در جلسات تخصصی تدوین راهبردهای تخصصی و علمی تبیین جایگاه مرکز برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های حوزه های تخصصی مرکز

5-۱: کمک به بازنگری و تدوین برنامه ها، سرفصل ها و فعال کردن کمیته های تخصصی آموزش و پژوهش

6-۱: مشارکت در تدوین پروژه آینده پژوهشی مرکز در حوزه مشاورین، کارشناسی، وکلاء با تأکید بر تحقق حقوق عامه

2ـ حضور و عضویت در کمیته راهبردی ارزشگذاری دارائی های نامشهود

۱-2: حضور مستمر در جلسات کمیته راهبردی ارزشگذاری دارائی های نامشهود در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2-2: اعضای کمیته راهبردی ارزشگذاری دارائی های نامشهود با حضور یک نماینده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یک نماینده از مرکز امور کارشناسان مشاوران و یک نماینده از معاونت علمی ریاست جمهور است که دبیرخانه آن نیز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است

3-2: تهیه و تنظیم اساسنامه پیشنهادی و تنظیم مقررات و ضوابط مورد لزوم و تکمیل سایت دعوت از متقاضیان و ساختار دهی مناسب به منظور تشکیل موسسات کارشناسی دارائی های نامشهود

4-2: بررسی اعتبار و صلاحیت متقاضیان و تأیید اولیه برای انجام مراحل بعدی ثبت با هماهنگی نهادهای ناظر

5-2: فعال شدن و عملیاتی نمودن ساختار جذب و تشکیل موسسات کارشناسی ارزشگذاری دارائی های نامشهود و اعطای مجوز های لازم پس از تکمیل مراحل قانونی

3ـ حضور و عضویت در کمیته پژوهشی و نوآوری مرکز

۱-3: حضور مستمرو فعال در جلسات کمیته پژوهشی ونوآوری مرکز با دعوت کمیته

2-3: ارائه برنامه زمان بندی و تهیه چک لیست های لازم برای اجرائی کردن راهکارها

 

کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

اهم برنامه های کمیسیون در راستای حمایت و صیانت از کارشناسان به شرح زیر است:

ـ برنامه اول: تعیین سیاست ها و راهبردهای صیانت از مرکز و حمایت از کارشناسان

ـ برنامه دوم: آموزش و توانمندسازی کارشناسان

ـ برنامه سوم: پیشگیری از تضییع حقوق کارشناسان

ـ برنامه چهارم: ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیکی

ـ برنامه پنجم: فضاسازی و تبلیغات محیطی

ـ برنامه ششم: تشویق و ترغیب و رفع مشکلات کارشناسان

ـ برنامه هفتم: رویکردهای حمایت و صیانت از حقوق کارشناسان رسمی دادگستری

 

مشاوره‌ به‌ رییس‌ محترم‌ مرکز

در راستای اجرای وظایف مصرح در قانون و به منظور تصمیم سازی موثر در امور تخصصی کارشناسی شورای عالی کارشناسان مرکز با برگزاری بیش از 1344 نفر ساعت جلسات رسمی و همچنین مقدار 630 نفر ساعت کار تخصصی توانسته در ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد تصمیم ساز به طور موثر عمل کند. بسیاری از مصوبات این شورا با همت و مساعدت رییس محترم مرکز به استان ها ابلاغ گردیده است که از مهمترین آن ها می توان به دستورالعمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و  مراکز استانی و کارشناسان رسمی دادگستری، احصای نیازهای کارشناسی استانی و کمک به تهیه دفترچه آزمونی بر اساس نیاز، کمک و مساعدت مستمر به کمیسیون تحول در اصلاح رشته های تخصصی و صلاحیت ها با توجه به رویکرد صلاحیت محوری قوه قضاییه، توجه ویژه به رویکرد ارجاع عادلانه کار کارشناسی، مساعدت در تدوین نظامنامه فرایندهای کارشناسی و دستورالعمل های مربوطه با هماهنگی معاونت پژوهش و غیره اشاره نمود.

 

اقدامات‌ در‌ راستای‌ یکپارچه‌سازی‌ شورای عالی‌ کانون‌ و‌ مرکز

در راستای تأکیدات مسئولین محترم قوه قضایی مبنی بر اقدامات یکپارچه ساز بین کانون و مرکز، شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز به عنوان اولین مجموعه فعالیت های هم افزایی خود با کانون کارشناسان رسمی را در حوزه های آموزش و پژوهش آغاز نمود که ماحصل آن برنامه های آموزشی متعدد و وبینارهای تخصصی و تدوین دستورالعمل های کارشناسی در کارگروه های تخصصی مرکز و کانون می باشد.