شورای مشورتی سیاست‌گذاری مشاوران خانواده

آدرس

تلفن تماس

به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امور مشاوران خانواده، شورای مشورتی سیاست‌گذاری تشکیل شده‌است.

هیچ داده ای یافت نشد

شورای مشورتی سیاست‌گذاری دارای شرح وظایف ذیل است:

الف- سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوران خانواده موضوع قانون و آیین نامه

ب- پیشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه

ج- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن به رئیس قوه قضاییه

د- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت های ذی ربط قوه قضاییه

و- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه

ه- پیشتهاد تعیین تکلیف موارد ضروری مسکوت در آیین نامه به رئیس قوه قضاییه

ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور پیشبرد اهداف

هیچ داده ای یافت نشد
جستجو