معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

آدرس

تلفن تماس

به منظور تحقق ماموریت‌های محوله و دستیابی به اهداف راهبردی واحدهای «طرح و برنامه» و «امور مالی و اداری» ذیل معاونت «توسعه مدیریت و منابع انسانی» تشکیل شده است. واحد «طرح و برنامه» انجام ماموریت‌های «تدوین برنامه‌ها و راهبردهای مرکز» و «نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌های مرکز»، واحد «امور مالی و اداری» انجام ماموریت‌های «مدیریت مؤثر منابع مالی جهت تحقق اهداف و ماٌموریت‌ها» و «نظارت بر انجام کلیه ‌امور پرسنلی و اداری مرکز» و «پشتیبانی زیرساختی پروژه‌های مرکز» را بر عهده دارند.

سرپرست واحد دبیرخانه و بایگانی

سرپرست واحد پشتیبانی

سرپرست برنامه و بودجه

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

سرپرست امور مالی

مدیر اداری و منابع انسانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

مأموریت

الف- استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در مرکز
ب- تدوین راهبردهای مرکز
ج- استقرار نظام مدیریت عملکرد
د- استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در سطح مراکز استانی
و- ارتقای مهارت و شایستگی منابع انسانی مرکز

اهداف راهبردی

الف- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت مرکز
ب- طراحی نظام ارزیابی عملکرد به منظور بررسی میزان تحقق اهداف برنامه‌ای
ج- طراحی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و پروژه‌محور
د- طراحی نظام بررسی و تصویب پروژه‌های اجرایی
ه- تدوین نظام‌نامه‌های مالی، اداری و نیروی انسانی مرکز

واحد امور مالی و اداری

واحد طرح و برنامه

کمیسیون فرهنگی و رفاهی

کمیسیون ورزش

جستجو