معاونت بازرسی و امور استان ها

آدرس

تلفن تماس

مدیر امور استان‌ها

کارشناس بازرسی و امور استان‌ها، دبیر کمیسیون املاک

مسئول دفتر، کارشناس پیگیری‌های ویژه

مدیر نظارت و بازرسی

کارشناس بازرسی و امور استان ها

جانشین امور استان‌ها

کارشناس تعیین صلاحیت

معاون بازرسی و امور استان‌ها- عضو شورا

مأموریت

الف- نظارت بر عملکرد واحدهای ستادی مرکز
ب- نظارت بر تحقق اهداف مرکز در سطح مراکز استانی
ج- برگزاری انتخابات و رسیدگی به امور هیات مدیره‌های استانی
د- رسیدگی به شکایات از عملکرد کارکنان و مدیران مرکز

اهداف راهبردی

الف- نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه در مرکز و هیات مدیره‌های استانی
ب- پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در سطح واحدهای ستادی و هیات مدیره‌های استانی
ج- برگزاری انتخابات هیات مدیره‌های استانی
د- نظارت بر حسن جریان امور در سطح مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی
و- تایید صلاحیت علمی، اجرایی و مدیریتی دادیاران، مدیران مرکز و داوطلبین هیئت مدیره های استانی
ه- نظارت بر فرایند اجرایی انتخابات استانی

امور استان ها

واحد بازرسی مراکز وکلای قوه قضائیه

واحد بازرسی مراکز کارشناسان رسمی دادگستری

 

نظارت و ارزشیابی

واحد نظارت و رسیدگی به شکایات

واحد ارزیابی سازمانی

جستجو