اداره سنجش و ارزیابی

آدرس

تلفن تماس

کارشناس سنجش و ارزیابی

مأموریت

الف- اطمینان‌بخشی نسبت به صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
ب- جذب و گزینش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دارای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و رفتاری در مرکز
ج- پاسخگویی به استعلامات

 

اهداف راهبردی

الف- ارتقای سطح علمی آزمون‌های مرکز
ب- به روز رسانی و ارتقای کارآمدی روش‌های ارزیابی داوطلبان

واحد آزمون

واحد مصاحبه

واحد استعلامات

واحد گزینش

جستجو