معاونت مشاوران خانواده

آدرس

تلفن تماس

کارشناس معاونت مشاوران خانواده

کارشناس مشاوران خانواده

معاون مشاوران خانواده

کارشناس دبیرخانه معاونت مشاوران خانواده

کارشناس معاونت مشاوران خانواده

مأموریت

الف- ساماندهی امور مشاوران خانواده در سطح کشور
ب- پیاده سازی تمهیدات لازم جهت اعطای پروانه مشاور خانواده و مجوز تاسیس مراکز مشاوره خانواده
ج- نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده و مشاوران خانواده در سطح کشور
د- ایجاد آمادگی دانشی و مهارتی در مشاوران خانواده

اهداف راهبردی

الف- برنامه ریزی نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده و ابلاغ آن به واحد مشاوره استان ها با همکاری معاونت آموزش
ب- اجرای سیاست های ابلاغی شورای مشورتی سیاست گذاری
ج- نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده
د- سیاست گذاری و برگزاری آزمون های علمی و مصاحبه متقاضیان مشاوره خانواده
ه- همکاری با معاونت آموزش مرکز در برگزاری دوره های آموزشی و کارآموزی
و- همکاری با واحد های مشاوره خانواده استانی
ی- اخذ و بررسی گزارشات شش ماهه ارزیابی جامع فعالیت مراکز مشاوره از واحد های مشاوره استان

کمیسیون صدور و تمدید

کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون آزمون و ارتقاء مهارت

جستجو