معاونت کارشناسان رسمی

آدرس

تلفن تماس

کارشناس کمیسیون کارآموزی

کارشناس ارتقای صلاحیت

کارشناس ارتقای صلاحیت، کارشناس صدور پروانه بدون آزمون

کارشناس معاونت کارشناسان

کارشناس صدور پروانه کارشناسی

کارشناس آموزش

مدیر تحقیق و توسعه کارشناسان، دبیر کمیسیون کارآموزی

کارشناس CMS و تمدید کارشناسان

کارشناس دبیرخانه معاونت کارشناسان رسمی

کارشناس تودیع، مرخصی و انصراف

کارشناس صدور دفترچه

مأموریت

الف- سیاست گذاری به منظور ارتقا و کارآمدی نظام کارشناسان رسمی
ب- برقراری نظام مدیریت ارجاع به کارشناس
ج- طراحی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای کارشناسان رسمی
د- ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان رسمی
ه- استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی رسمی

 

اهداف راهبردی

الف- تدوین، تنقیح و اصلاح خط‌مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه کارشناسان رسمی
ب- نظارت بر عملکرد مراکز استانی و ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارشناسان رسمی
ج- آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
د- تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی در حوزه کارشناسان رسمی
و- تعامل و همکاری با کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به منظور پیشبرد امور مربوطه
ه- نظارت بر عملکرد کمیسیون های مربوطه در مرکز و مراکز استانی
ی- همکاری با معاونت آموزش در امور کارآموزی و آموزش کارشناسان رسمی

واحد آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی

واحد ارزیابی و ارتقا صلاحیت

واحد صدور و تمدید پروانه

واحد تحقیق و توسعه نظام کارشناسی

کمیسیون آموزش و کارآموزی

کمیسیون وحدت رویه و نظامات کارشناسی

کمیته های تخصصی