معاونت کارشناسان رسمی

آدرس

تلفن تماس

معاون کارشناسان رسمی، نائب رئیس هیئت مدیره استان تهران، دبیر شورای عالی کارشناسان، رئیس کمیسیون نظامات فنی و وحدت رویه

مدیر آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی

مسئول دفتر معاون کارشناسان رسمی

کارشناس اداره ارجاعات کارشناسی

مسئول جذب بدون آزمون و مسئول دفتر شورای عالی کارشناسان رسمی

مسئول اداره ارجاعات کارشناسی

مسئول واحد ارزیابی و ارتقا صلاحیت و دبیر کمیته های تخصصی کارشناسان

دبیر کمیته تخصصی راه و ساختمان و کارشناس بروزرسانی صلاحیتهای فنی

مسئول واحد صدور پروانه و دفترچه کارشناسی

کارشناس آموزش کارآموزان و کارشناسان

مسئول CMS، تودیع، تمدید، مرخصی و انصراف

کارشناس ارتقا صلاحیت و کارشناس صدور دفترچه

مأموریت

الف- سیاست گذاری به منظور ارتقا و کارآمدی نظام کارشناسان رسمی
ب- برقراری نظام مدیریت ارجاع به کارشناس
ج- طراحی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای کارشناسان رسمی
د- ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان رسمی
ه- استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی رسمی

 

اهداف راهبردی

الف- تدوین، تنقیح و اصلاح خط‌مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه کارشناسان رسمی
ب- نظارت بر عملکرد مراکز استانی و ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارشناسان رسمی
ج- آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
د- تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی در حوزه کارشناسان رسمی
و- تعامل و همکاری با کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به منظور پیشبرد امور مربوطه
ه- نظارت بر عملکرد کمیسیون های مربوطه در مرکز و مراکز استانی
ی- همکاری با معاونت آموزش در امور کارآموزی و آموزش کارشناسان رسمی

واحد آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی

واحد ارزیابی و ارتقا صلاحیت

واحد صدور و تمدید پروانه

واحد تحقیق و توسعه نظام کارشناسی

کمیسیون آموزش و کارآموزی

کمیسیون وحدت رویه و نظامات کارشناسی

کمیته های تخصصی

جستجو