هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

«هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» به منظور حفظ سلامت اداری مرکز و مراکز استانی با ترکیب رئیس حوزه ریاست، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و مسئول بازرسی و امور استان‌ها تشکیل می‌شود. این هیأت انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- رسیدگی به تخلفات هیئت مدیره های استانی

ب- رسیدگی به تخلفات کارکنان مرکز

هیچ داده ای یافت نشد