واحد معاضدت و وکالت تسخیری

آدرس

تلفن تماس

کارشناس واحدهای ارشاد و معاضدت وکالت های معاضدتی کمیسیون معاضدت

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت وکلا، واحد معاضدت و وکالت تسخیری ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این واحد انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت نظام یکپارچه وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در سراسر کشور
ب- طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت نظام یکپارچه دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در دادگستری‌های سراسر کشور
ج- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به وکالت‌های معاضدتی و تسخیری
د- به روز رسانی و کارآمدسازی مقررات و ضوابط مربوط به دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی
ه- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست‌های اجرایی کمیسیون‌های معاضدت و وکالت تسخیری
و- نظارت بر عملکرد و تدوین سیاست‌های اجرایی دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی
ز- طراحی و پیاده‌سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات وکالت‌های معاضدتی و تسخیری
ح- طراحی و پیاده‌سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی
ط- توسعه سطح ارائه خدمات مشاوره قضایی و وکالت معاضدتی مرکز به دستگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی
ک- پیگیری وصول حق‌الوکاله وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در سطح ملی
ل- برنامه‌ریزی جهت وصول ردیف بودجه‌ مربوط به خدمات معاضدتی از قانون بودجه سالیانه کشور