کمیته‌های تخصصی کارشناسان رسمی

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

مرکز طی حدود دو دهه فعالیت، در 89 رشته کارشناسی رسمی، کارشناس جذب کرده و به مراجع قضایی و دستگاه‌های مختلف خدمت کارشناسی ارائه می‌دهد.

با توجه به گستره رشته‌های کارشناسی و تخصصی بودن موضوعات مربوطه، به منظور افزایش اتقان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، ناظر به هر رشته کارشناسی رسمی در مرکز کمیته‌ای تخصصی با شرح وظایف ذیل تشکیل شده است. در حال حاضر 36 کمیته تخصصی در مرکز تشکیل شده است.

الف- تدوین ضوابط انجام کارشناسی در رشته های مختلف

ب- تهیه فرمت استاندارد گزارش کارشناسی برای رشته های مختلف

ج- به روز رسانی عناوین صلاحیت‌های کارشناسی در رشته‌های مختلف

د- تدوین شاخص‌های ارزیابی گزارش کارشناسی در رشته‌های مختلف

و- پیشنهاد ضوابط ارتقای صلاحیت در رشته‌های مختلف

ه- بررسی مدارک مربوط به متقاضیان بدون آزمون پروانه کارشناسی رسمی

ی- اظهار نظر در خصوص پرونده‌های ارجاعی از دادسرای انتظامی

ر- ارائه پیشنهاد در خصوص شرایط احراز رشته ای در آزمون کارشناسان

تدوین و پیشنهاد محتوای آموزشی به معاونت آموزش

هیچ داده ای یافت نشد