کمیسیون آزمون و ارتقای مهارت مشاوران خانواده

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت مشاوران خانواده، کمیسیون‌ «آزمون و ارتقای مهارت» ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- تهیه و تدوین شیوه نامه تشکیل کمیته های «مشاوره روانشناختی»، «مشاوره حقوقی- مذهبی» و «خدمات مددکاری اجتماعی»

ب- پیگیری امور اجرایی آزمون های علمی و مصاحبه متقاضیان با هماهنگی واحد سنجش و ارزیابی

ج- تدوین سرفصل های آموزشی در حوزه های تخصصی مشاوره خانواده

جستجو