کمیسیون آموزش و کارآموزی کارشناسان رسمی

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت آموزش در حوزه کارشناسان رسمی عضو مرکز، کمیسیون‌ آموزش‌ و کارآموزی کارشناسان رسمی ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این کمیسیون متشکل از سه کمیته «کارآموزی»، «آموزش‌های تخصصی» و «آموزش‌های همگانی» بوده و انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:
الف- کمیته کارآموزی
• تعیین سیاست‌های مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی
• تعیین سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان کارشناسان رسمی
• تعیین ضوابط حاکم بر ارزیابی کارآموزان کارشناسی رسمی
• تهیه گزارش از عملکرد کمیسیون‌های استانی آموزش و کارآموزی کارشناسان رسمی
• ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی
• ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی
ب- کمیته آموزش‌های تخصصی
• تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی در قالب آموزش‌های تخصصی
• تدوین سرفصل‌های آموزش تخصصی و عناوین نشست‌های تخصصی مربوط به رشته های مختلف کارشناسی رسمی
• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
ج- کمیته آموزش‌های همگانی
• تدوین طرح و برنامه‌های آموزش‌های همگانی در رشته‌های مختلف کارشناسی
• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش عمومی در حوزه‌های کارشناسی
• همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و ارائه محتوای آموزشی به آن‌ها
• تدوین محتوای آموزشی ویژه عموم مردم
• همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و صدا و سیما در حوزه آموزش‌های کارشناسی رسمی

جستجو