کمیسیون ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضایی

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت پژوهش و توسعه حقوقی، کمیسیون‌ «ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضایی» ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:
الف- طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی و عملکردی وکلا
ب- طراحی مدل ارزیابی عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
ج- طراحی نظام رتبه‌بندی عملکردی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
د- طراحی جایزه تعالی در حوزه خدمات حقوقی و قضایی
و- طراحی مدل‌های توسعه خدمات حقوقی
ه- طراحی مدل‌های بیمه وکالت و خدمات حقوقی
ی- طراحی استانداردهای ارائه خدمات حقوقی و قضایی
ر- آسیب‌شناسی نظام خدمات حقوقی و قضایی و ارائه راهکارهای ارتقای آن
ز- طراحی نظام مطلوب نظام خدمات حقوقی و قضایی