کمیسیون استعلامات حقوقی

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت پژوهش و توسعه حقوقی، کمیسیون‌ «استعلامات حقوقی» ذیل آن واحد تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- دریافت مسائل حقوقی ارجاعی مرکز به طور مکتوب و اظهار نظر در خصوص آنها

ب- دریافت استعلامات حقوقی ارجاعی از مراجع رسمی و اظهار نظر در خصوص آنها

ج- صدور نظریه مشورتی برای استفاده مرکز

د- اعلام نظر در خصوص دستورالعمل ها و آیین نامه های ارجاعی

هیچ داده ای یافت نشد