کمیسیون انتشارات

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

الف- ارزیابی و اظهارنظر محتوایی پیرامون امکان چاپ و انتشار آثار ارائه‌شده با همکاری کمیسیون‌ها

ب- پیگیری فرایندهای قانونی لازم برای چاپ آثار پژوهشی از نهادهای ذیربط

ج- اخذ مجوز نشریات برای واحدهای مختلف مرکز در سطوح ستادی و استانی از نهادهای ذیربط

د- تدوین دستورالعمل مربوط به ضوابط چاپ و انتشار آثار

و- انجام امور مربوط به آماده‌سازی آثار برای چاپ

ه- عرضه و فروش آثار انتشاریافته از طرق مختلف مانند فروشگاه مرکز، فروشگاه مجازی مرکز و حضور در نمایشگاه‌های مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد