کمیسیون تدوین مقررات

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت پژوهش و توسعه حقوقی، کمیسیون‌ «تدوین مقررات» ذیل آن واحد تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- تهیه و تدوین مقررات و ضوابط مربوط به کمیسیون‌ها و واحدهای مختلف مرکز با همکاری آنها

ب- بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح مربوط به وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده

ج- معرفی نماینده حقوقی جهت حضور در جلسات مربوط به تصویب قوانین و مقررات مربوط به مرکز

د- پیگیری طرح‌ها و لوایح مربوط به وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده در دستگاه‌های ذیربط