کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف واحد بازرسی و امور استان‌ها، کمیسیون‌ «حمایت از اعضا و صیانت از مرکز» ذیل آن واحد تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- صیانت از جایگاه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مقابل هجمه های رسانه‌ای و شکایات

ب- حمایت از حقوق حرفه‌ای، اجتماعی و شهروندی شاغلین حرفه وکالت

ج- تلاش جهت حفظ شأن وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری در مراجع قضایی و غیر قضایی

د- تلاش جهت ارتقای شأن و جایگاه اجتماعی وکلا

جستجو