کمیسیون نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره خانواده

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت مشاوران خانواده، کمیسیون‌ نظارت و ارزیابی ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این کمیسیون انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- تدوین مقررات و آیین نامه های نظارت و بازرسی

ب- نظارت و بازرسی از مراکز مشاوره خانواده

ج- دریافت و بررسی گزارشات ارزیابی بازرسان از مراکز

د- نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده

و- نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره

جستجو