نمایش محتوا نمایش محتوا

آزمون های مرکز معمولا با عقد تفاهم نامه توسط  دانشگاه پیام نور و یا سازمان سنجش برگزار میشود. بدین صورت که پس از عقد تفاهم نامه، زمان برگزاری آزمون ،زمان ثبت نام، سر فصلهای آزمون و ضوابط شرکت در آزمون مشخص میگردد. پس از عقد تفاهم نامه زمان برگزاری آزمون و شرایط و ضوابط آن توسط روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی میشود. در ادامه، ثبت نام در آزمون در موعد مقرر صورت میپذیرد و فرصت تمدید و یا ویرایش اطلاعات اعلام میگردد که در این مرحله داوطلبان حوزه امتحانی و حوزه قضایی خود را مشخص می نمایند. در گام بعد پس از اتمام ثبت نام، مجری آزمون اطلاعات متقاضیانی که شامل سهمیه میشوند را به واحد سنجش و ارزیابی ارسال مینماید، در ادامه واحد سنجش و ارزیابی از ارگان های مرتبط استعلام به عمل می آورد و در نهایت پاسخ استعلام را برای مجری آزمون جهت اعمال و محاسبه در نتایج ارسال می نماید. پس از آن، در صورتی که در تفاهم نامه عقد شده طراحی سوالات آزمون برعهده مرکز گذارده شده باشد، شورای عالی با هماهنگی واحد سنجش و ارزیابی اقدام به دعوت از اساتید و طراحی و تدوین سوالات نموده و در گام بعد سوالات و پاسخنامه ها را با هماهنگی مجری آزمون چاپ و تکثیر و به صورت قرنطینه نگهداری می نماید. اما در صورتی که طراحی و تدوین سوالات آزمون بر عهده مجری آزمون باشد می بایست تعهدات خود را اجرا نماید. همزمان با این موضوع، واحد سنجش و ارزیابی سهمیه ثبت نام کنندگان را از سازمانها و ارگانهای ذی ربط، استعلام می نماید و به مجری آزمون، به منظور انجام محاسبات رتبه داوطلبان، ارسال می نماید.

در گام بعد مجری آزمون، حوزه بندی آزمون را با هماهنگی با مرکز، اعلام مینماید که به طور همزمان واحد روابط عمومی پوشش خبری این حوزه بندی را در سامانه مرکز نیز انجام می دهد؛ شورای عالی نیز هماهنگی لازم جهت حضور نمایندگان در حوزه های آزمون را انجام می دهد. درگام بعد مجری آزمون، کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون را در سامانه منتشر می نماید.

پس از برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها، نتایج و ترازها مورد بررسی قرار میگیرد و در گام بعد مجری آزمون با هماهنگی با مرکز و واحد روابط عمومی اقدام به انتشار نتایج می نماید. در نهایت پس از انتشار نتایج در صورت وجود اعتراض، متقاضیان می توانند اعتراض خود را به مجری آزمون اعلام نماید. در صورتی که اعتراضات مربوط به نمرات و نحوه برگزاری آزمون باشد، مرجع رسیدگی آن مجری آزمون خواهد بود و اعتراض به مجری آزمون ابلاغ می گردد؛ در صورتی که اعتراضات مربوط به شرایط و ضوابط آزمون و سهمیه ها باشد، واحد سنجش و ارزیابی با همکاری شورای عالی، مسئول رسیدگی به اعتراضات خواهند بود. رسیدگی به اعتراضات در خصوص اعمال سهمیه ها ممکن است منجر به استعلام مجدد از ارگانهای ذیربط گردد و از نظر زمانی تا انتهای فرایند مصاحبه نیز به طول بیانجامد و حتی منجر به دعوت به مصاحبه از پذیرفته شدگان پس از اعمال سهمیه گردد.