داود ابراهیمی نصرآبادی کارشناس زبان انگلیسی
شماره پروانه: ۱۱۱۵۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۲۶۷۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۴۸۱۴۹
رشته کارشناسی: زبان انگلیسی
صلاحیت: رتبه 3 - اظهار نظر درمورد تطبیق و برابری و مغایرتهای مطالب مندرج در بروشورها ، تبلیغات ، معرفی نامه ها ، قراردادها و هرنوع سند و مطلبی که معمولا به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه می شود - اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است - اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره
آدرس موسسه: خراسان رضوی-مشهد-خیابان خرمشهر-ساختمان۵۶