علی دوستانی گلستانه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۱۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۱۰۴۴۱
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی.- ارزیابی قطعات وسائط نقلیه موتوری زمینی.