محمدرضا مهجوریان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۷۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۶۸۳۰
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.