ابراهیم زمانی کارشناس برنامه ریزی شهری
شماره پروانه: ۴۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۰۱۵۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۷۹۵۴۸
رشته کارشناسی: برنامه ریزی شهری
صلاحیت: قیمت گذاری و ارزیابی اراضی غیرمرزوعی شهری تشخیص و ارزیابی طرحهای تفضیلی جامع و هادی بررسی و ارزیابی اعمال ضوابط شهرسازی تشخیص و ارزیابی نواع آلودگیهای شهری و تعیین خسارت آن ارزیابی و تشخیص وظایف مدیران شهری تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ، کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری