بابک احمد زاده کاشانی کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۳۷۰۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۹۲۶۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۷۲۵۷
رشته کارشناسی: امور بیمه
صلاحیت: بررسی واظهارنظردرخصوص بیمه های اتومبیل بدنه وثالث وبیمه های باربری
آدرس موسسه: تهران شهرک آپادانا بلوک ۱ ورودی ۳ ط ۶ شرقی