حسین اسلامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۴۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۸۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: تفسیر عکسها و تصاویر هوائی و ماهواره ای در کشاورزی ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی و برآورد هزینه ایجاد تاسیسات آبیاری-مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل-تعیین میزان خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای در انبارها، سیلوها، سردخانه ها و در محموله های وارداتی محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل محیطی -ارزیابی و برآورد هزینه های احداث شرکت های کشت و صنعت از نظر میزان زمین مورد نیاز، نوع محصولات زراعی -تشخیص اراضی دایر، بایر و موات -تعیین حق زارعانه-تعیین میزان خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای در انبارها، سیلوها، سردخانه ها و در محموله های وارداتی محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل محیطی -ارزیابی و برآورد هزینه های احداث شرکت های کشت و صنعت از نظر میزان زمین مورد نیاز، نوع محصولات زراعی -تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -تشخیص اراضی دایر، بایر و موات -تعیین حق زارعانه -رسیدگی به اختلافات فی مابین مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی زراعت، گلخانه های زراعی (گیاهان دارویی و ادویه ای) -تعیین حق ریشه و احیاء امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی -ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
آدرس موسسه: استان چهار محا وبختیاری فارسان بلوار شهدا نبش میدان شیر علیمردان