احد محمدی کارشناس معماری داخلی و تزئینات
شماره پروانه: ۶۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۶۴۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۹۵۵۰
رشته کارشناسی: معماری داخلی و تزئینات
صلاحیت: تهیه و تنظیم طرح های تزئینات داخلی ساختمانها براورد مخارج عملیات تز ئین ساختمانها ارزیابی تز ئیینات داخلی ساختمانها تشخیص میزان خسارت و تعمیرات تزئیینات داخلی ساختمانها-تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان -تطبیق وضعیت با (نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات و قدمت و نوع)مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان-تهیه نقشه های معماری داخلی و تزئینات ساختمان -تهیه و رسیدگی به مقادیر کار و برآورد هزینه تزئینات داخلی -تطبیق نقشه های تزئینی ساختمان با وضعیت محل و بنا
آدرس موسسه: زنجان فلکه قائم خ سرداران شهید ساختمان آیتی سنتر ط۲ واحد۶۰۳