ابوالحسن استرکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۸/۱۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۴۰۵۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۲۱۲۸
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: بر آورد میزان تولید خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی تعین اجاره بها قیمت فروش اجرت المثل اراضی مزروعی تعین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی-ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای -برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی، آبیاری و علف های هرز -ارزیابی و تعیین نوع علف کش ها و برآورد هزینه های استفاده از آن ها برای کاربرد در مزارع-تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی-ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای -برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی، آبیاری و علف های هرز -تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی -ارزیابی و تعیین نوع علف کش ها و برآورد هزینه های استفاده از آن ها برای کاربرد در مزارع -تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی -تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی - ارزیابی و قیمت گذاری باغ های مثمر ، درختان غیرمثمر و چمن