محمدامین اسلامی نسب کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۵۰۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ فعال
استان: خوزستان
شهر: آبادان
تلفن موسسه: ۰۶۱۵۳۲۲۳۵۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۳۱۳۹۶۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی.
آدرس موسسه: آبادان خیابان امیری بازار روز روبروی منازل سازمانی اداره دارایی دفترفنی مهندسی اسکان فرعی ۲ فرعی ۵