صمد ابراهیم زاده کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۸۳۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۴۰۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۲۰۴۳
رشته کارشناسی: امور ثبتی
صلاحیت: رتبه 1 تطبیق مساحت ، حدود ، حقوق املاک و تشخیص اختلافات ، تعارض اسناد مالکیت ، اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی ، تفکیک ، تقسیم ، افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی و اداری ، تجاری.
آدرس موسسه: خ شمالی شهرستان شیروان اداره ثبت اسناد واملاک