مهری آذریون پور کارشناس ‫بیمه
شماره پروانه: ۴۵۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۸۱۶۶۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۵۴۳۳۲۶
رشته کارشناسی: ‫بیمه
صلاحیت: اظهار نظر در مورد بیمه های اتومبیل (ثالث و بدنه) و حدود تعهدات بیمه گر بیمه گذار1-اظهار نظر در مورد بیمه نامه ها و حدود تعهدات بیمه گر و بیمه گذار 2- اظهارنظر در مورد علل بوجود آورنده خسارت 3- بررسی و تشخیص و ارزیابی میزان خسارت وارده در رشته بیمه های : 1- اتومبیل 9- تامین اجتماعی