اردشیر احمدی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۳۱۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۰۴۱۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۰۶۳۹
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی
صلاحیت: - ارزیابی دام و محصولات دامی- تعیین و ارزیابی خسارت وارده به تاسیسات نگهداری دام - تاسیسات کشتارگاههای دام و طیور و خوراک و مکمل های غذایی آنها - دامپروری شامل گوسفنداری، گاوداری، مرغداری و شیلات و امور تغذیه آنها و ارزیابی تاسیسات واحد مربوطه
آدرس موسسه: کرج چهارراه هفت تیر ده متری انقلاب انتهای بوستان ۱ گل مریم واحد ۳ غربی